Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8. Προτάσεις για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έκρινε παραδεκτές τις ακόλουθες προτάσεις για πράξη της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού:

- Πρόταση για πράξη της Ένωσης που κατέθεσαν οι Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská και Ivo Vajgl, σχετικά με διαφορές όσον αφορά τα στοιχεία, τη σύνθεση και τη γεύση προϊόντων στις αγορές των κρατών μελών της κεντρικής/ανατολικής ΕΕ και αυτών της δυτικής ΕΕ (B8-0301/2017)

- Πρόταση για πράξη της Ένωσης που κατέθεσαν οι Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (B8-0302/2017).)

Η πρόταση αυτή διαβιβάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού, στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, ήτοι στην επιτροπή INTA.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου