Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

9. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de lijst van stoffen die mogen worden toegevoegd aan bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding en aan voeding voor medisch gebruik (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 april 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr.1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 april 2017

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 april 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten fruit (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 april 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 april 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 februari 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/117 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Oostzee, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 maart 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Guyana uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel en de toevoeging van Ethiopië aan die tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 maart 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

Juridische mededeling