Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

9. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zoznam látok, ktoré sa môžu pridávať do potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a do potravín na osobitné lekárske účely (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. februára 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/117, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Baltskom mori a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. marca 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy k uvedenému nariadeniu a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. marca 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Právne oznámenie