Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

10. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen wat de criteria voor de goedkeuring van werkzame stoffen met een laag risico betreft (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - termijn : 20 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acrinathrin, metalaxyl en thiabendazool in of op bepaalde producten (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - termijn : 5 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor door levensmiddelen overgedragen virussen betreft (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - termijn : 13 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling