Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

10. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - lehota: 20. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí akrinatrínu, metalaxylu a tiabendazolu v určitých produktoch alebo na nich (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - lehota: 5. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o určenie referenčného laboratória EÚ pre vírusy prenášané potravinovým reťazcom (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - lehota: 13. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Právne oznámenie