Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Finland — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI, CONT

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 6/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo (2016/2314(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over Servië (2016/2311(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (2006/21/EG) (2015/2117(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Verslag over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (2016/2140(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (nu Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving) (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Verslag over het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (2015/2283(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Verslag over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (2016/2141(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2016/2099(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IV - Hof van Justitie (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (nu Europees grens- en kustwachtagentschap) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Verslag over het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (2016/2016(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling V – Rekenkamer (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling I – Europees Parlement (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (2016/2098(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad van houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen het Koninkrijk Denemarken en Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Verslag over de voordracht van Ildikó Gáll-Pelcz voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

Juridische mededeling