Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI, CONT

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 6/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2016 (2016/2314(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2016 (2016/2311(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru o ortuti v mene Európskej únie (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Správa o vykonávaní smernice o banskom odpade (2006/21/ES) (2015/2117(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Správa o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Správa o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Správa o výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (2015/2283(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Správa o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (2016/2141(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2016/2099(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Správa o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (2016/2016(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (2016/2098(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (2016/2294(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Ildikó Gáll-Pelczovej za členku Dvora audítorov (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

Právne oznámenie