Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej aprílovej plenárnej schôdze v roku 2017 (PE 603.274/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Na základe konzultácií s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu:

- druhý a tretí bod programu sa vymenia tak, aby sa vyhlásenie Komisie o rozhodnutí prijatom v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (bod 14 PDOJ) stalo druhým bodom po vyhlásení Komisie o situácii v Maďarsku (bod 103 PDOJ).

Parlament udelil súhlas s touto zmenou.

- Žiadosť skupiny S&D, aby rozprava o vyhlásení Komisie o situácii v Maďarsku (bod 103 PDOJ) bola ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas prvej májovej plenárnej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil žiadosť, Marek Jurek, proti žiadosti, a Marie-Christine Vergiat, ktorá požiadala o vyslanie misie do Maďarska (predseda spresnil, že zhromaždenie sa vyjadruje výlučne k programu).

Žiadosť skupiny S&D bola schválená.

- Žiadosť skupiny ENF, aby vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii koptov v Egypte bolo zaradené ako bod programu po rozprave o súčasnej situácii v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (bod 36 PDOJ). Rozprava o správe o Európskom roku kultúrneho dedičstva (A8-0340/2016), ktorú predkladá Mircea Diaconu , bude odložená na prvú májovú schôdzu.

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr v mene skupiny ENF, ktorý žiadosť odôvodnil, Cristian Dan Preda, ktorý navrhol, aby sa táto rozprava týkala situácie kresťanov v celom regióne Blízkeho východu a konala sa počas prvej májovej schôdze, Franz Obermayr, ktorý podporil žiadosť svojej skupiny, Peter van Dalen a Victor Boştinaru.

Hlasovaním podľa mien (101 za, 300 proti, 30 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Predseda spresnil, že Konferencia predsedov rozhodne o prípadnom zaradení tohto bodu do programu prvej májovej schôdze. Zaviazal sa, že veľkému muftímu z Egypta, s ktorým sa stretne zajtra, predloží pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o toleranciu a dialóg medzi náboženstvami.

Štvrtok

Predseda oznámil, že správa o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (A8-0163/2017), ktorú predkladá Gilles Lebreton , a námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií, budú zaradené do hlasovania.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne oznámenie