Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 282kWORD 79k
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Nõuandekomitee koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Liidu õigusakti ettepanekud
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Olukord Ungaris (arutelu)
 15.Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (arutelu)
 16.Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (arutelu)
 17.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (arutelu)
 18.Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (arutelu)
 19.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 20.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (arutelu)
 21.Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (arutelu)
 22.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses neljapäeval tähistatava rahvusvahelise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris töötavate noorte naiste päevaga. Ta toonitas, et see algatus julgustab tüdrukuid õppima ja töötama tehnoloogiavaldkonnas ning edendab soolist võrdõiguslikkust.


3. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Myanmari ja Sri Lanka parlamentide delegatsiooni liikmeid, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Võeti vastu Inese Vaidere vabandus, kuna tal ei olnud võimalik osaleda oktoobri I osaistungjärgul.


5. Nõuandekomitee koosseis

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendi artiklile 7 otsustas president nimetada 5. aprillil 2017

- Danuta Maria Hübneri (fraktsiooni PPE nimel)

- Mady Delvaux' (fraktsiooni S&D nimel)

- Sajjad Karimi (fraktsiooni ECR nimel)

- Jean-Marie Cavada (fraktsiooni ALDE nimel)

- Jiří Maštálka (fraktsiooni GUE/NGL nimel)

parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikmeteks

ning

- Heidi Hautala (raktsiooni Verts/ALE nimel)

- Laura Ferrara (raktsiooni EFDD nimel)

- Gerolf Annemansi (fraktsiooni ENF nimel)

parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee asendusliikmeteks.


6. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on edastanud taotlused parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks Marine Le Penilt ja Marie-Christine Boutonnet'lt seoses finantsalase kohtuliku uurimisega alustamisega Pariisi piirkonnakohtus (Tribunal de Grande Instance de Paris).

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati need taotlused küsimuse läbivaatamise eest vastutavale JURI-komisjonile.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatavat kontrollide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Raportöör: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja nõuete kohta (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- AFET-, DEVE- ja BUDG-komisjonid raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Raportöörid: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial ja Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- ECON-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013-2017 kohta, pikendades seda aastateks 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne neljapäeva, 27. aprilli 2017 keskööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


8. Liidu õigusakti ettepanekud

Parlamendi president andis teada järgmiste kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaste liidu õigusakti ettepanekute vastuvõetavaks tunnistamisest:

- ettepanek võtta vastu liidu õigusakt erinevuste kohta tooteinfos, toodete koostises ja maitses ELi kesk- ja idaosa ning lääneosa turgudel (B8-0301/2017), mille esitasid Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská ja Ivo Vajgle,

Ettepanek edastati kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaselt vastutavale komisjonile, milleks on IMCO-komisjon, ning arvamuse saamiseks ka ENVI-komisjonile.

- ettepanek võtta vastu liidu õigusakt strateegiliste valdkondade välisinvesteeringute jälgimise kohta (B8-0302/2017), mille esitasid Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab ja Adam Szejnfeld.

Ettepanek edastati kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaselt vastutavale komisjonile, milleks on INTA-komisjon.


9. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 lisa seoses selliste ainete loeteluga, mida võib lisada teraviljapõhisele töödeldud toidule ja imikutoidule ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidule (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. aprillist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/98, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr1380/2013 artikli 15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile ja Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18 aprillist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. aprillist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20 aprillist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. aprillist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24 veebruarist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud parlamendi taotluse alusel

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/117, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Läänemeres ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2 märtsist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud parlamendi taotluse alusel

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL)2015/849 seoses lisa punktiI tabelist Guyana välja jätmise ja sinna Etioopia lisamisega (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 24. märtsist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu parlamendi taotluse alusel

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE


10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses madala riskiastmega toimeainete heakskiitmise kriteeriumidega (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - tähtaeg: 20. juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate akrinatriini, metalaksüüli ja tiabendasooli jääkide piirnormidega (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - tähtaeg: 5. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa seoses ELi referentlabori määramisega toidutekkeliste viiruste jaoks (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - tähtaeg: 13. juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


11. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta veebruari I osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) protokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Eelnõu: Nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti ja Eurojusti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine Eurojusti poolt (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI, CONT

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 6/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid:

- Raport komisjoni 2016. aasta Kosovo aruande kohta (2016/2314(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta Serbia aruande kohta (2016/2311(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Raport kaevandusjäätmete direktiivi (2006/21/EÜ) rakendamise kohta (2015/2117(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, lepingu sõlmimise kohta Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Raport rõivasektorit käsitleva ELi juhtalgatuse kohta (2016/2140(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Raport Euroopa Politseikolledži (praegu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) (CEPOL) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Raport ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta - 2015/2283(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Raport teemal „Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale?“ (2016/2141(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta (2016/2099(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Raport Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/1164 kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade osas (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Raport kalalaevastike haldamise kohta äärepoolseimates piirkondades (2016/2016(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Raport komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta (2016/2098(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Raport António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2294(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Raport mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Tööplaan

Jagati välja 2017. aasta aprilli II täiskogu osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 603.274/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Kolmapäev

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi parlamendi president ettepaneku muuta päevakorra lõplikku projekti järgmiselt.

- Muudetakse päevakorra teise ja kolmanda punkti järjestust, nii et komisjoni avaldusest, mis käsitleb otsust Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatust (lõpliku päevakorra projekti punkt 14), saab teine punkt, mis järgneb komisjoni avaldusele olukorra kohta Ungaris (lõpliku päevakorra projekti punkt 103).

Parlament nõustus selle muudatusega.

- Fraktsioon S&D tegi ettepaneku esitada Ungari olukorda käsitleva komisjoni avalduse (lõpliku päevakorra projekti punkt 103) arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele mai I osaistungjärgul.

Sõna võtsid Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, Marek Jurek selle taotluse vastu ja Marie-Christine Vergiat, kes nõudis delegatsiooni saatmist Ungarisse (president täpsustas, et täiskogu teeb otsuse ainult päevakorra kohta).

Fraktsiooni S&D taotlus kiideti heaks.

- Fraktsioon ENF tegi ettepaneku võtta päevakorda komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus koptide olukorra kohta Egiptuses, mis järgneks arutelule olukorra kohta Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (lõpliku päevakorra projekti punkt 36). Arutelu Mircea Diaconu raporti (A8-0340/2016) Euroopa kultuuripärandi aasta üle lükataks edasi mai I osaistungjärgule.

Sõna võtsid Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust, Cristian Dan Preda, kes tegi ettepaneku, et sellel arutelul käsitletaks kristlaste olukorda kogu Lähis-Ida piirkonnas ja et seda tehtaks mai I osaistungjärgul, Franz Obermayr, kes kinnitas oma fraktsiooni taotlust, Peter van Dalen ja Victor Boştinaru.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (101 poolt, 300 vastu, erapooletuid 30) tagasi.

President märkis, et lõpliku otsuse selle teema lülitamise kohta mai I osaistungjärgu päevakorda teeb esimeeste konverents. President lubas edastada Egiptuse ülemmuftile, kellega ta neljapäeval kohtub, Euroopa Parlamendi seisukoha, milleks on sallivus ja religioonidevaheline dialoog.

Neljapäev

President teatas, et Gilles Lebretoni raport António Marinho e Pinto parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (A8-0163/2017) ja vastuväited seoses komisjoni delegeeritud määrusega, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) IIIlisa, lisatakse hääletuste nimekirja.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


14. Olukord Ungaris (arutelu)

Komisjoni avaldus: Olukord Ungaris (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võttis Viktor Orbán (Ungari peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt eelmise kõneleja sõnavõtu kohta, Krisztina Morvai ja Roberta Metsola.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor ja Kinga Gál.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marek Jurek, Ulrike Lunacek ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Viktor Orbán.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


15. Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (2017/3020(RSP))

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, David Casa, Jutta Steinruck, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Arena, João Pimenta Lopes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor ja Julie Ward.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann ja Maria Grapini.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


16. Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (2017/2603(RSP))

Parlamendi president esines lühikese sissejuhatava sõnavõtuga.

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos ja Jan Zahradil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt ja Javi López.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


17. Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Derek Vaughan (aseraportöör) tutvustas raportit.

Sõna võttis Costas Mavrides (ECON-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Csaba Sógor (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič ja Mercedes Bresso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Lambert van Nistelrooij.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.8.


18. Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu tutvustas raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel ja Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta ja Costas Mavrides.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Mircea Diaconu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.9.


19. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded

Raport komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0131/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0144/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0141/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0140/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll

Raport Euroopa Liidu ametite 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC)

Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

Raport Euroopa Politseikolledži (praeguse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti) (CEPOL) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)

Raport Euroopa Ravimiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

Raport Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol)

Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)

Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL

Raport ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI 2)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

Raport ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender ja Miroslav Poche tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Ian Borg (nõukogu eesistuja).

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võttis Klaus-Heiner Lehne (kontrollikoja president).

Sõna võtsid Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, Paul Rübig (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Martina Dlabajová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Viorica Dăncilă (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja) ja Tamás Deutsch fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Jens Geier, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Tomáš Zdechovský arutelu kulu kohta (asepresident täpsustas), Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle ja Andrey Novakov.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.1227.4.2017 protokollipunkt 5.1327.4.2017 protokollipunkt 5.1427.4.2017 protokollipunkt 5.1527.4.2017 protokollipunkt 5.1627.4.2017 protokollipunkt 5.1727.4.2017 protokollipunkt 5.1827.4.2017 protokollipunkt 5.1927.4.2017 protokollipunkt 5.2027.4.2017 protokollipunkt 5.2127.4.2017 protokollipunkt 5.2227.4.2017 protokollipunkt 5.2327.4.2017 protokollipunkt 5.2427.4.2017 protokollipunkt 5.2527.4.2017 protokollipunkt 5.2627.4.2017 protokollipunkt 5.2727.4.2017 protokollipunkt 5.2827.4.2017 protokollipunkt 5.2927.4.2017 protokollipunkt 5.3027.4.2017 protokollipunkt 5.3127.4.2017 protokollipunkt 5.3227.4.2017 protokollipunkt 5.3327.4.2017 protokollipunkt 5.3427.4.2017 protokollipunkt 5.3527.4.2017 protokollipunkt 5.3627.4.2017 protokollipunkt 5.3727.4.2017 protokollipunkt 5.3827.4.2017 protokollipunkt 5.3927.4.2017 protokollipunkt 5.4027.4.2017 protokollipunkt 5.4127.4.2017 protokollipunkt 5.4227.4.2017 protokollipunkt 5.4327.4.2017 protokollipunkt 5.4427.4.2017 protokollipunkt 5.4527.4.2017 protokollipunkt 5.4627.4.2017 protokollipunkt 5.4727.4.2017 protokollipunkt 5.4827.4.2017 protokollipunkt 5.4927.4.2017 protokollipunkt 5.5027.4.2017 protokollipunkt 5.5127.4.2017 protokollipunkt 5.5227.4.2017 protokollipunkt 5.5327.4.2017 protokollipunkt 5.5427.4.2017 protokollipunkt 5.5527.4.2017 protokollipunkt 5.5627.4.2017 protokollipunkt 5.5727.4.2017 protokollipunkt 5.5827.4.2017 protokollipunkt 5.5927.4.2017 protokollipunkt 5.6027.4.2017 protokollipunkt 5.6127.4.2017 protokollipunkt 5.62 ja 27.4.2017 protokollipunkt 5.63


20. Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (arutelu)

Raport kalalaevastike haldamise kohta äärepoolseimates piirkondades [2016/2016(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Younous Omarjee (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Cláudia Monteiro de Aguiar fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato ja Isabelle Thomas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Ulrike Rodust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.64.


21. Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (arutelu)

Raport rõivasektorit käsitleva ELi juhtalgatuse kohta [2016/2140(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jean Lambert (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Adam Szejnfeld fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius ja Daniel Caspary.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Lola Sánchez Caldentey.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.65.


22. Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (lühiettekanne)

Raport teemal „Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale?“ [2016/2141(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (raportöör) esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai ja Paloma López Bermejo.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.66.


23. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák ja Victor Negrescu.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 603.274/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Õigusalane teave