Indiċi 
Minuti
PDF 300kWORD 80k
L-Erbgħa, 26 ta' April 2017 - BrussellVerżjoni finali
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Merħba
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Għamla tal-Kumitat Konsultattiv
 6.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Proposti għal att tal-Unjoni
 9.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 12.Dokumenti mressqa
 13.Ordni tal-ħidma
 14.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)
 15.Deċiżjoni adottata dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-inizjattiva tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni attwali fit-Turkija, b'mod partikolari fir-rigward tar-referendum kostituzzjonali (dibattitu)
 17.Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali 2017 sal-2020 ***I (dibattitu)
 18.Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ***I (dibattitu)
 19.Décharge 2015 (dibattitu)
 20.Il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi (dibattitu)
 21.Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (dibattitu)
 22.Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (preżentazzjoni qasira)
 23.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


2. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Bniet fis-Settur tat-Teknoloġija tal-Komunikazzjoni u l-Informazzjoni (ICT), li se jiġi ċċelebrat għada. Huwa saħaq li din l-inizjattiva tinkoraġġixxi lill-bniet jidħlu għal studji u karrieri fis-settur tat-teknoloġija u tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi.


3. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni ta' membri tal-Parlamenti tal-Myanmar u tas-Sri Lanka, li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Inese Vaidere ġiet skużata għas-sessjoni ta' Ottubru I tal-2016.


5. Għamla tal-Kumitat Konsultattiv

Bi qbil mal-Artikolu 7 tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-Membri fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitti ta' interessi, il-President iddeċieda li jaħtar, fil-5 ta' April 2017 lil:

- Danuta Maria Hübner f'isem il-Grupp PPE

- Mady Delvaux f'isem il-Grupp S&D

- Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR

- Jean-Marie Cavada f'isem il-Grupp ALDE

- Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL

bħala membri tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri,

kif ukoll lil :

- Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE

- Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD

- Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF

bħala membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri.


6. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Franċiżi kompetenti bagħtu żewġ talbiet għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen u Marie-Christine Boutonnet, respettivament, fil-qafas ta' stħarriġ ġudizzjarju mniedi mill-Prokura Finanzjarja tat-Tribunal de Grande Instance ta' Pariġi.

Bi qbil mal-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn it-talbiet ġew irreferuti lill-kumitat kompetenti, li huwa l-Kumitat JURI.


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kumitat TRAN abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u li temenda d-Direttiva2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill1999/35/KE (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Kumitat TRAN abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità u li temenda d-Direttiva2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Kumitat TRAN abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Kumitati AFET, DEVE et BUDG abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Rapporteurs: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial u Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- Kumitat ECON abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-17, billi jestendih għal 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2), Membri jew grupp(i) politiku/ċi li jilħqu tal-inqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, għada l-Ħamis 27 ta' April 2017, qabel nofsillejl, li deċiżjoni ta' kumitat li tkun se tidħol f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


8. Proposti għal att tal-Unjoni

Il-President ikkomunika li kien iddikjara bħala ammissibbli l-proposti għal att tal-Unjoni skont l-Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura :

- Proposta għal att tal-Unjoni mressqa minn Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská u Ivo Vajgl, dwar id-differenzi fid-dikjarazzjonijiet, il-kompożizzjoni u t-togħma tal-prodotti fis-swieq Ċentrali/tal-Lvant u tal-Punent tal-UE (B8-0301/2017)

Bi qbil mal-Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura, din il-proposta ġiet mgħoddija lill-kumitati kompetenti, jiġifieri l-Kumitat IMCO, kif ukoll il-Kumitat ENVI, għall-opinjoni.

- Proposta għal att tal-Unjoni mressqa minn Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, dwar l-iskrinjar ta' investiment barrani f'setturi strateġiċi (B8-0302/2017)

Bi qbil mal-Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-proposti ġew mgħoddija lill-kumitati kompetenti, jiġifieri l-Kumitat INTA.


9. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta’ sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda ma’ ikel proċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi u ma’ ikel għal skopijiet mediċi speċjali (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' April 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) 2015/98 dwar l-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu15(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, taħt il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku u tal-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' April 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskali tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta' karkassi taċ-ċanga, tal-majjal u tan-nagħaġ u dwar ir-rapportar tal-prezzijiet tas-suq ta' ċerti kategoriji ta' karkassi u annimali ħajjin (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-20 ta' April 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-20 ta' April 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni ta’ informazzjoni u dokumenti (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-20 April 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli AGRI

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta’ konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Frar 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament

irriferut lill-kumitat responsabbli PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/117 li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni tas-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar fil-Baħar Baltiku u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Marzu 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament

irriferut lill-kumitat responsabbli PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tat-tħassir tal-Guyana mit-tabella fil-punt I tal-Anness u ż-żieda tal-Etjopja f’dik it-tabella (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Marzu 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar fuq talba tal-Parlament

irriferut lill-kumitat responsabbli ECON, LIBE


10. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi b’riskju baxx (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - skadenza: 20 ta' Lulju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għall-akrinatrina, għall-metalaksil u għat-tijabendażol f'ċerti prodotti jew fuqhom (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - skadenza: 5 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra tal-laboratorju ta’ referenza tal-UE għal viruses ta’ oriġini alimentari (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - skadenza: 13 ta' Lulju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI


11. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' ta' Frar I 2016 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


12. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jingħataw is-setgħa biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Finlandja - FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI, CONT

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 6/2017 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Kosovo (2016/2314(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar is-Serbja (2016/2311(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi għall-provvista ta' assistenza addizzjonali lill-Istati Membri affettwati minn diżastri naturali (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri (2006/21/KE) (2015/2117(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Prinċipat ta' Liechtenstein u r-Renju tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021, il-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-perjodu 2014-2021, il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja u l-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Iżlanda (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Rapport dwar inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (2016/2140(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (li issa sar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użi permessi ta' xogħlijiet u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat u li temenda d-Direttiva 2001/29/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskambju transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta’ kopji b’format aċċessibbli ta’ xogħlijiet jew materjal ieħor protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) imwettqa b'mod konġunt minn bosta Stati Membri (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (2015/2283(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess tal-bdiewa għall-art (2016/2141(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2016/2099(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta' diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (issa l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta ("Frontex")) għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Rapport dwar il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi (2016/2016(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsim VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2015 (2016/2098(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn ir-Renju tad-Danimarka u l-Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Ildikó Gáll-Pelcz bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' ta' April II 2017 (PE 603.274/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

L-Erbgħa

Wara konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi, il-President ippropona li l-abbozz finali tal-aġenda jiġi mmodifikat kif ġej :

- It-tieni u t-tielet punti tal-aġenda se jinqalbu sabiex id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-"Deċiżjoni adottata dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-inizjattiva tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata"(Punt 14 tal-PDOJ) tkun it-tieni punt wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Is-sitwazzjoni fl-Ungerija" (point 103 tal-PDOJ).

Il-Parlament laqa' din it-talba għal modifika.

- Talba tal-Grupp S&D biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Is-sitwazzjoni fl-Ungerija" (punt 103 tal-PDOJ) bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li se jkunu vvutati fis-sessjoni ta' Mejju I.

Interventi ta': Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifika t-talba, Marek Jurek, kontra t-talba, u Marie-Christine Vergiat li talbet li tintbagħat missjoni fl-Ungerija (Il-President għarraf li l-assemblea kienet se tiddiskuti biss l-aġenda).

It-talba tal-Grupp S&D ġiet approvata.

- Talba tal-Grupp ENF biex tiddaħħal fl-aġenda "Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà" dwar is-sitwazzjoni tal-Kopti fl-Eġittu, wara d-dibattitu dwar "Is-sitwazzjoni attwali fit-Turkija, b'mod partikolari fir-rigward tar-referendum kostituzzjonali" (punt 36 tal-PDOJ). Id-dibattitu dwar ir-rapport Mircea Diaconu (A8-0340/2016) dwar is-"Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali" se jitressaq għas-sessjoni ta' Mejju I.

Interventi ta': Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, li ġġustifika t-talba, Cristian Dan Preda li ppropona li dan id-dibattitu jikkonċerna s-sitwazzjoni tal-Insara fir-reġjun kollu tal-Lvant Nofsani u għandu jseħħ waqt is-sessjoni ta' Mejju I, Franz Obermayr li kkonferma t-talba tal-Grupp tiegħu, Peter van Dalen u Victor Boştinaru.

B'VSI (101 favur, 300 kontra, 30 astensjoni), il-Parlament ċaħad it-talba.

Il-President ippreċiża li l-Konferenza tal-Presidenti kienet se tiddeċiedi dwar jekk iddaħħalx dan is-suġġett fl-aġenda tas-sessjoni ta' Mejju I. Huwa impenja ruħu li kien se jgħarraf lill-Gran Mufti tal-Eġittu – fil-laqgħa tiegħu miegħu tal-għada - dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li hija dik tat-tolleranza u tad-djalogu bejn ir-reliġjonijiet.

Il-Ħamis

Il-President għarraf li r-rapport ta' Gilles Lebreton dwar it-"Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto" (A8-0163/2017) u l-oġġezzjoni dwar ir-"Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati" se jiddaħħlu fil-ħin tal-votazzjonijiet.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


14. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Viktor Orbán (Prim Ministru tal-Ungerija).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt dwar l-intervent tal-kelliema ta' qabilha, Krisztina Morvai u Roberta Metsola.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor u Kinga Gál.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Juan Fernando López Aguilar.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marek Jurek, Ulrike Lunacek u Eleftherios Synadinos.

Intervent ta': Viktor Orbán.

Intervent ta': Frans Timmermans.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Deċiżjoni adottata dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-inizjattiva tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-inizjattiva tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata (2017/3020(RSP))

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Trebesius f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, David Casa, Jutta Steinruck, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Arena, João Pimenta Lopes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman u Rosa Estaràs Ferragut.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor u Julie Ward.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann u Maria Grapini.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni)

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


16. Is-sitwazzjoni attwali fit-Turkija, b'mod partikolari fir-rigward tar-referendum kostituzzjonali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni attwali fit-Turkija, b'mod partikolari fir-rigward tar-referendum kostituzzjonali (2017/2603(RSP))

Il-President għamel introduzzjoni qasira.

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, u Kati Piri f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos u Jan Zahradil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt u Javi López.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali 2017 sal-2020 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perjodu mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij u Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Derek Vaughan (rapporteur sostitut) ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Costas Mavrides (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON).

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Csaba Sógor (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Andrea Cozzolino f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič u Mercedes Bresso.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Lambert van Nistelrooij.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal-Minuti ta' 27.4.2017.


18. Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Silvia Costa f'isem il-Grupp S&D, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, u Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta u Costas Mavrides.

Interventi ta': Tibor Navracsics u Mircea Diaconu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal-Minuti ta' 27.4.2017.


19. Décharge 2015 (dibattitu)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Kwittanza 2015: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

Kwittanza 2015: Il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji tal-UE

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015: il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Kwittanza 2015: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Kwittanza 2015: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (illum l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Kwittanza 2015: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (illum l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferrovij) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Kwittanza 2015: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (illum l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Kwittanza 2015: Impriża Konġunta ECSEL

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta ITER

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta SESAR

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender u Miroslav Poche ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill).

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Klaus-Heiner Lehne (President tal-Qorti tal-Awdituri).

Interventi ta': Bogusław Liberadzki f'isem il-Grupp S&D, Paul Rübig (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Martina Dlabajová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Viorica Dăncilă (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM) u Tamás Deutsch f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Jens Geier, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Tomáš Zdechovský dwar l-andament tad-dibattitu (is-Sur President għamel xi preċiżazzjonijiet), Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle u Andrey Novakov.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor u Inés Ayala Sender.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.12 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.13 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.14 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.15 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.16 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.17 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.18 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.19 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.20 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.21 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.22 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.23 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.24 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.25 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.26 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.27 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.28 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.29 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.30 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.31 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.32 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.33 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.34 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.35 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.36 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.37 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.38 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.39 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.40 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.41 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.42 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.43 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.44 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.45 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.46 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.47 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.48 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.49 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.50 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.51 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.52 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.53 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.54 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.55 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.56 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.57 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.58 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.59 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.60 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.61 tal-Minuti ta' 27.4.2017, punt 5.62 tal-Minuti ta' 27.4.2017 u punt 5.63 tal-Minuti ta' 27.4.2017


20. Il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi (dibattitu)

Rapport dwar il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi [2016/2016(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Younous Omarjee (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Cláudia Monteiro de Aguiar f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato u Isabelle Thomas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Nicola Caputo.

Intervent ta': Ulrike Rodust.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.64 tal-Minuti ta' 27.4.2017.


21. Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (dibattitu)

Rapport dwar l-inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ [2016/2140(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jean Lambert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Adam Szejnfeld f'isem il-Grupp PPE, Arne Lietz f'isem il-Grupp S&D, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius u Daniel Caspary.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo u Notis Marias.

Intervent ta': Lola Sánchez Caldentey.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.65 tal-Minuti ta' 27.4.2017.


22. Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa [2016/2141(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (rapporteur) għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai u Paloma López Bermejo.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.66 tal-Minuti ta' 27.4.2017.


23. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák u Victor Negrescu.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 603.274/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.35.


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Avviż legali