Zoznam 
Zápisnica
PDF 291kWORD 81k
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie poradného výboru
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Návrhy aktov Únie
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 11.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 15.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (rozprava)
 16.Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (rozprava)
 17.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (rozprava)
 18.Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I (rozprava)
 19.Absolutórium za rok 2015 (rozprava)
 20.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (rozprava)
 21.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (rozprava)
 22.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat v sektore informačných a komunikačných technológií, ktorý sa bude sláviť zajtra. Zdôraznil, že táto iniciatíva podporí mladé dievčatá, aby pokračovali v štúdiu a budovali si kariéru v odvetví technológií, a prispeje k presadzovaniu rodovej rovnosti.


3. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu poslancov parlamentov Mjanmarska a Srí Lanky, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Inese Vaidere bola ospravedlnená v súvislosti s prvou októbrovou schôdzou v roku 2016.


5. Zloženie poradného výboru

V súlade s článkom 7 Kódexu správania poslancov v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov predseda rozhodol vymenovať 5. apríla 2017:

- Danutu Mariu Hübnerovú v mene skupiny PPE

- Mady Delvauxovú v mene skupiny S&D

- Sajjada Karima v mene skupiny ECR

- Jeana-Marieho Cavadu v mene skupiny ALDE

- Jiřího Maštálku v mene skupiny GUE/NGL

za členov Poradného výboru pre správanie poslancov,

ako aj:

- Heidi Hautalaovú v mene skupiny Verts/ALE

- Lauru Ferraraovú v mene skupiny EFDD

- Gerolfa Annemansa v mene skupiny ENF

za náhradných členov Poradného výboru pre správanie poslancov.


6. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné francúzske orgány predložili Komisii dve žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej a Marie-Christine Boutonnetovej v súvislosti so súdnym vyšetrovaním vedeným finančným úradom prvostupňového súdu Tribunal de Grande Instance de Paris.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku boli tieto žiadosti pridelené gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Spravodajkyňa: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Spravodajca: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- výbory AFET, DEVE a BUDG na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Spravodajcovia: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial a Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne zajtra vo štvrtok 27. apríla 2017 do polnoci požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


8. Návrhy aktov Únie

Predseda oznámil, že vyhlásil za prípustné tieto návrhy aktov Únie v zmysle článku 46 ods. 2 rokovacieho poriadku:

- návrh aktu Únie, ktorý predkladajú Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská a Ivo Vajgl, o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti výrobkov na trhoch krajín strednej/východnej a západnej EÚ (B8-0301/2017)

V súlade s článkom 46 ods. 2 rokovacieho poriadku sa tento návrh postúpil gestorskému výboru, a to výboru IMCO, ako aj výboru ENVI požiadanému o stanovisko.

- Návrh aktu Únie, ktorý predkladajú Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, o kontrole zahraničných investícií v strategických odvetviach (B8-0302/2017).

V súlade s článkom 46 ods. 2 rokovacieho poriadku sa tento návrh postúpil gestorskému výboru, a to výboru INTA.


9. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zoznam látok, ktoré sa môžu pridávať do potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a do potravín na osobitné lekárske účely (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. apríla 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. februára 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/117, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Baltskom mori a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. marca 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy k uvedenému nariadeniu a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. marca 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE


10. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - lehota: 20. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí akrinatrínu, metalaxylu a tiabendazolu v určitých produktoch alebo na nich (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - lehota: 5. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o určenie referenčného laboratória EÚ pre vírusy prenášané potravinovým reťazcom (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - lehota: 13. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI


11. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej februárovej schôdzi v roku 2016 je k dispozícii na stránke Europarl.


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI, CONT

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 6/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2016 (2016/2314(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2016 (2016/2311(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru o ortuti v mene Európskej únie (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Správa o vykonávaní smernice o banskom odpade (2006/21/ES) (2015/2117(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Správa o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Správa o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Správa o výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (2015/2283(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Správa o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (2016/2141(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2016/2099(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex) za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Správa o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (2016/2016(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (2016/2098(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (2016/2294(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Ildikó Gáll-Pelczovej za členku Dvora audítorov (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej aprílovej plenárnej schôdze v roku 2017 (PE 603.274/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Na základe konzultácií s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu:

- druhý a tretí bod programu sa vymenia tak, aby sa vyhlásenie Komisie o rozhodnutí prijatom v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (bod 14 PDOJ) stalo druhým bodom po vyhlásení Komisie o situácii v Maďarsku (bod 103 PDOJ).

Parlament udelil súhlas s touto zmenou.

- Žiadosť skupiny S&D, aby rozprava o vyhlásení Komisie o situácii v Maďarsku (bod 103 PDOJ) bola ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas prvej májovej plenárnej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil žiadosť, Marek Jurek, proti žiadosti, a Marie-Christine Vergiat, ktorá požiadala o vyslanie misie do Maďarska (predseda spresnil, že zhromaždenie sa vyjadruje výlučne k programu).

Žiadosť skupiny S&D bola schválená.

- Žiadosť skupiny ENF, aby vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii koptov v Egypte bolo zaradené ako bod programu po rozprave o súčasnej situácii v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (bod 36 PDOJ). Rozprava o správe o Európskom roku kultúrneho dedičstva (A8-0340/2016), ktorú predkladá Mircea Diaconu , bude odložená na prvú májovú schôdzu.

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr v mene skupiny ENF, ktorý žiadosť odôvodnil, Cristian Dan Preda, ktorý navrhol, aby sa táto rozprava týkala situácie kresťanov v celom regióne Blízkeho východu a konala sa počas prvej májovej schôdze, Franz Obermayr, ktorý podporil žiadosť svojej skupiny, Peter van Dalen a Victor Boştinaru.

Hlasovaním podľa mien (101 za, 300 proti, 30 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Predseda spresnil, že Konferencia predsedov rozhodne o prípadnom zaradení tohto bodu do programu prvej májovej schôdze. Zaviazal sa, že veľkému muftímu z Egypta, s ktorým sa stretne zajtra, predloží pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o toleranciu a dialóg medzi náboženstvami.

Štvrtok

Predseda oznámil, že správa o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (A8-0163/2017), ktorú predkladá Gilles Lebreton , a námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií, budú zaradené do hlasovania.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


14. Situácia v Maďarsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (predseda maďarskej vlády).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt k vystúpeniu predchádzajúcej rečníčky, Krisztina Morvai a Roberta Metsola.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor a Kinga Gál.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marek Jurek, Ulrike Lunacek a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


15. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (2017/3020(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, David Casa, Jutta Steinruck, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Arena, João Pimenta Lopes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman a Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor a Julie Ward.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie)

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


16. Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (2017/2603(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym príhovorom.

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE a Kati Piri v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos a Jan Zahradil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt a Javi López.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


17. Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij uviedol správu

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Derek Vaughan (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu

V rozprave vystúpil Costas Mavrides (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Andrea Cozzolino v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič a Mercedes Bresso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 27.4.2017.


18. Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD a Dominique Bilde v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta a Costas Mavrides.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Mircea Diaconu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 27.4.2017.


19. Absolutórium za rok 2015 (rozprava)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0131/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0144/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0141/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0140/2017)

Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (AEPC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (AFE)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Absolutórium za rok 2015: Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ECSEL

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender a Miroslav Poche uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Ian Borg (úradujúci predseda Rady).

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Paul Rübig (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko) a Tamás Deutsch v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Tomáš Zdechovský, k priebehu rozpravy (predsedajúci uviedol spresnenia), Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.13 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.14 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.15 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.16 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.17 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.18 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.19 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.20 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.21 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.22 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.23 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.24 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.25 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.26 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.27 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.28 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.29 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.30 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.31 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.32 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.33 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.34 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.35 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.36 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.37 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.38 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.39 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.40 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.41 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.42 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.43 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.44 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.45 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.46 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.47 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.48 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.49 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.50 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.51 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.52 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.53 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.54 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.55 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.56 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.57 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.58 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.59 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.60 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.61 zápisnice zo dňa 27.4.2017, bod 5.62 zápisnice zo dňa 27.4.2017 a bod 5.63 zápisnice zo dňa 27.4.2017


20. Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (rozprava)

Správa o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch [2016/2016(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Cláudia Monteiro de Aguiar v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Gabriel Mato a Isabelle Thomas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Ulrike Rodust.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.64 zápisnice zo dňa 27.4.2017.


21. Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (rozprava)

Správa o hlavnej iniciatíve EÚ pre odevný priemysel [2016/2140(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean Lambert (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Adam Szejnfeld v mene skupiny PPE, Arne Lietz v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius a Daniel Caspary.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil: Lola Sánchez Caldentey.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.65 zápisnice zo dňa 27.4.2017.


22. Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (stručná prezentácia)

Správa o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? [2016/2141(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (spravodajca) uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai a Paloma López Bermejo.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.66 zápisnice zo dňa 27.4.2017.


23. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák a Victor Negrescu.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 603.274/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.35 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Právne oznámenie