Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2099(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0121/2017

Συζήτηση :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.67

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

3. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2016/2099(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Γεώργιος Κύρτσος (A8-0121/2017)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 [2016/2098(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Οι Μιλτιάδης Κύρκος και Nedzhmi Ali παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) και Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bernd Lucke (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bogusław Liberadzki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ivan Jakovčić (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cătălin Sorin Ivan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Georgi Pirinski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato και Thomas Mann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Γεώργιος Κύρτσος και Nedzhmi Ali.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.67 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου