Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0374/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0374/2016

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0139

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.8. Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Lambert van Nistelrooij και Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0139)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου