Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2166(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0085/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0085/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.35

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0166

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.35. Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0166)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0166)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου