Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2162(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.51
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0182

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.51. Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0182)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0182)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου