Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - BrysselLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus - Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 (keskustelu)
 4.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Euroopan unionin tavaramerkki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.4.Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.5.Tanskan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ildikó Gáll-Pelcz (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.7.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.8.Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 ***I (äänestys)
  5.9.Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ***I (äänestys)
  5.10.Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma ***I (äänestys)
  5.11.Kuluttajien osallistumisen lisäämistä päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskeva unionin ohjelma ***I (äänestys)
  5.12.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  5.13.Vastuuvapaus 2015: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  5.14.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  5.15.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  5.16.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  5.17.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  5.18.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  5.19.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  5.20.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  5.21.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  5.22.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  5.23.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  5.24.Vastuuvapaus 2015: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  5.25.Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  5.26.Vastuuvapaus 2015: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  5.27.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  5.28.Vastuuvapaus 2015: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  5.29.Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)
  5.30.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  5.31.Vastuuvapaus 2015: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  5.32.Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (äänestys)
  5.33.Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  5.34.Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  5.35.Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (äänestys)
  5.36.Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  5.37.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  5.38.Vastuuvapaus 2015: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  5.39.Vastuuvapaus 2015: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  5.40.Vastuuvapaus 2015: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)
  5.41.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  5.42.Vastuuvapaus 2015: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  5.43.Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  5.44.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
  5.45.Vastuuvapaus 2015: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  5.46.Vastuuvapaus 2015: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  5.47.Vastuuvapaus 2015: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  5.48.Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  5.49.Vastuuvapaus 2015: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  5.50.Vastuuvapaus 2015: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)
  5.51.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  5.52.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  5.53.Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  5.54.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  5.55.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
  5.56.Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  5.57.Vastuuvapaus 2015: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)
  5.58.Vastuuvapaus 2015: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  5.59.Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  5.60.Vastuuvapaus 2015: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)
  5.61.Vastuuvapaus 2015: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  5.62.Vastuuvapaus 2015: ITER-yhteisyritys (äänestys)
  5.63.Vastuuvapaus 2015: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  5.64.Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (äänestys)
  5.65.Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite (äänestys)
  5.66.Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (äänestys)
  5.67.Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  5.68.Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
  5.69.Venezuelan tilanne (äänestys)
  5.70.Delegoidun säädöksen vastustaminen: yleinen tullietuusjärjestelmä (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ildikó Gáll-Pelcz
Pöytäkirja
Lopullinen painos (293 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (59 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (7 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (82 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (61 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (216 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (307 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (61 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (1073 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (4214 kb)
Oikeudellinen huomautus