Seznam 
Zápis
PDF 309kWORD 84k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - BruselKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 3.Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky – Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (rozprava)
 4.Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Ochranná známka EU ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Minamatská úmluva o rtuti *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Hybridní nesoulady s třetími zeměmi * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I (hlasování)
  5.9.Evropský rok kulturního dědictví ***I (hlasování)
  5.10.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu ***I (hlasování)
  5.11.Program Unie na podporu zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb ***I (hlasování)
  5.12.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  5.13.Udělení absolutoria za rok 2015: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  5.14.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)
  5.15.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  5.16.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  5.17.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  5.18.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  5.19.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  5.20.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  5.21.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  5.22.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  5.23.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  5.24.Absolutorium za rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  5.25.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  5.26.Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  5.27.Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  5.28.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)
  5.29.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  5.30.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  5.31.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  5.32.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  5.33.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  5.34.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  5.35.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  5.36.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  5.37.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  5.38.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  5.39.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  5.40.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  5.41.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  5.42.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  5.43.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  5.44.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
  5.45.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)
  5.46.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  5.47.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  5.48.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  5.49.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)
  5.50.Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  5.51.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  5.52.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  5.53.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  5.54.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  5.55.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
  5.56.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  5.57.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  5.58.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  5.59.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL (hlasování)
  5.60.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)
  5.61.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) (hlasování)
  5.62.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER (hlasování)
  5.63.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR (hlasování)
  5.64.Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (hlasování)
  5.65.Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (hlasování)
  5.66.Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (hlasování)
  5.67.Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky (hlasování)
  5.68.Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (hlasování)
  5.69.Situace ve Venezuele (hlasování)
  5.70.Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: systém všeobecných celních preferencí (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Předložení dokumentů
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání
 12.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Situace ve Venezuele (2017/2651(RSP)))

Rozprava se konala dne 5. dubna 2017 (bod 18 zápisu ze dne 5.4.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Hlasování: bod 5.69 zápisu ze dne 27.4.2017.


3. Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky – Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky [2016/2099(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos a Nedzhmi Ali uvedli zprávy.

Vystoupili: Pierre Moscovici (člen Komise) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG), Bernd Lucke (zpravodaj výboru DEVE), Bogusław Liberadzki (zpravodaj výboru TRAN), Ivan Jakovčić (zpravodaj výboru REGI), Dariusz Rosati za skupinu PPE, Cătălin Sorin Ivan za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Georgi Pirinski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato a Thomas Mann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos a Nedzhmi Ali.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.67 zápisu ze dne 27.4.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


4. Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)

Prohlášení předsedy Euroskupiny: Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (předseda Euroskupiny) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty a Nikolaos Chountis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos a Nikos Androulakis.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Jeroen Dijsselbloem.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo ohledně situace Cristiana Provvisionata, který je v současnosti zadržován v Mauritánii.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity [2016/2294(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0132)


5.2. Ochranná známka EU ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatská úmluva o rtuti *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0134)

Parlament udělil souhlas s uzavřením úmluvy.


5.4. Hybridní nesoulady s třetími zeměmi * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0135)


5.5. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0136)


5.6. Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Ildikó Gáll-Pelczové členkou Účetního dvora [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 27.4.2017)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0137)

Vystoupení

Indrek Tarand (zpravodaj).


5.7. Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0138)


5.8. Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0139)


5.9. Evropský rok kulturního dědictví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0140).


5.10. Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0141)


5.11. Program Unie na podporu zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0142).

Vystoupení

Cristian Dan Preda k průběhu hlasování.


5.12. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0143)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0143)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.13. Udělení absolutoria za rok 2015: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2015 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0144)

Vystoupení

—   Richard Corbett k průběhu hlasování (předsedající věc vysvětlil);

—   předsedající napomenul Cristiana Dana Predu.


5.14. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0145)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0145)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.15. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0146)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0146)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.16. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0131/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0147)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0147)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu)


5.17. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0148)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0148)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.18. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0149)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0149)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.19. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0144/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0150)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0150)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.20. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0141/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0151)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0151)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.21. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.22. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0153)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0153)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.23. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IX – Evropský inspector ochrany údajů [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0140/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0154)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0154)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.24. Absolutorium za rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0155)


5.25. Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0156)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0156)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.26. Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0157)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0157)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.27. Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0158)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0158)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.28. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0159)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0159)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.29. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie (nyní Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0160)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0160)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.30. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0161)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0161)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.31. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0162)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0162)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


5.32. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0163)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0163)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.33. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0164)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0164)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.34. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod )

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0165)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0165)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


5.35. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0166)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0166)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.36. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0167)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0167)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.37. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0168)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0168)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.38. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0169)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0169)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.39. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0170)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0170)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.40. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0171)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0171)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.41. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0172)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0172)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.42. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0173)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0173)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.43. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0174)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0174)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu) (hlasování)


5.44. Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0175)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0175)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.45. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0176)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0176)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.46. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0177)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0177)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.47. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0178)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0178)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.48. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0179)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0179)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.49. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0180)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0180)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.50. Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0181)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0181)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.51. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0182)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0182)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.52. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0183)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0183)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.53. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0184)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0184)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.54. Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0185)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0185)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.55. Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)) na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0186)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0186)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.56. Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0187)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0187)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.57. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0188)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0188)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.58. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0189)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0189)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.59. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0190)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0190)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.60. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0191)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0191)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.61. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0192)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0192)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.62. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0193)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0193)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.63. Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0194)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0194)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)


5.64. Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (hlasování)

Zpráva o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech [2016/2016(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0195)


5.65. Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (hlasování)

Zpráva o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl [2016/2140(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0196)


5.66. Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (hlasování)

Zpráva o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? [2016/2141(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0197)


5.67. Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky [2016/2099(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0198)


5.68. Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES) [2015/2117(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 68)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situace ve Venezuele (hlasování)

Prohlášení Komise: Situace ve Venezuele (2017/2651(RSP)))

Rozprava se konala dne 5. dubna 2017 (bod 18 zápisu ze dne 5.4.2017)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 27. dubna 2017 (bod 2 zápisu ze dne 27.4.2017)

Návrhy usnesení B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 a B8-0277/2017

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 69)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0270/2017

(nahrazující B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 a B8-0275/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2017)0200)

(Návrhy usnesení B8-0272/2017, B8-0276/2017 a B8-0277/2017 se neberou v potaz.)


5.70. Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: systém všeobecných celních preferencí (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložili Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2016)8996 - 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 70)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

zpráva Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo a Stanislav Polčák

zpráva Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek a Seán Kelly

zpráva Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias

zpráva Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

zpráva Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes a José Inácio Faria

zpráva Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria a Adam Szejnfeld

zpráva Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

Situace ve Venezuele(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil a José Inácio Faria.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


8. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor JURI

- Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI (článek 39 jednacího řádu)


9. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto dokumenty: návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření evropské databáze DNA pro pátrání po pohřešovaných osobách (B8-0228/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o odmítnutí biopaliv v Evropské unii za účelem ochrany životního prostředí (B8-0229/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Louis Aliot a Steeve Briois. Návrh usnesení o definitivním ukončení jednání o přistoupení Turecka k Evropské unii (B8-0230/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o podpoře evropského odvětví stavby lodí (B8-0231/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o používání subhumánních primátů pro potřeby vědeckého výzkumu (B8-0232/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o „odlivu mozků“ (B8-0233/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o přístupnosti produktů a služeb (B8-0240/2017)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

LIBE


10. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


11. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 15. do 18. května 2017.


12. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 14:05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění