Indeks 
Protokol
PDF 316kWORD 83k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 3.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (forhandling)
 4.Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.EU-varemærker ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Minamatakonventionen om kviksølv *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Hybride mismatch med tredjelande * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.7.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.8.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (afstemning)
  5.9.Europæisk år for kulturarv ***I (afstemning)
  5.10.Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision ***I (afstemning)
  5.11.EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser ***I (afstemning)
  5.12.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  5.13.Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 (afstemning)
  5.14.Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)
  5.15.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  5.16.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  5.17.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  5.18.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)
  5.19.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  5.20.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  5.21.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  5.22.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  5.23.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  5.24.Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer (afstemning)
  5.25.Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  5.26.Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  5.27.Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  5.28.Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  5.29.Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)
  5.30.Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  5.31.Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  5.32.Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  5.33.Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  5.34.Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (afstemning)
  5.35.Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  5.36.Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  5.37.Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  5.38.Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  5.39.Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  5.40.Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  5.41.Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  5.42.Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  5.43.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  5.44.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
  5.45.Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  5.46.Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  5.47.Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  5.48.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  5.49.Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  5.50.Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)
  5.51.Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  5.52.Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  5.53.Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  5.54.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  5.55.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
  5.56.Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  5.57.Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)
  5.58.Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)
  5.59.Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)
  5.60.Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB) (afstemning)
  5.61.Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (afstemning)
  5.62.Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER (afstemning)
  5.63.Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  5.64.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)
  5.65.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (afstemning)
  5.66.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (afstemning)
  5.67.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)
  5.68.Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (afstemning)
  5.69.Situationen i Venezuela (afstemning)
  5.70.Indsigelse mod delegeret retsakt: Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 9.Modtagne dokumenter
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz


FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)))

Forhandlingen havde fundet sted den 5. april 2017 (punkt 18 i protokollen af 5.4.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017)

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017)

—   Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017)

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, for S&D-Gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017)

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Afstemning: punkt 5.69 i protokollen af 27.4.2017.


3. Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (forhandling)

Beretning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter [2016/2099(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos og Nedzhmi Ali forelagde betænkningerne.

Talere: Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) og Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank).

Talere: Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG), Bernd Lucke (ordfører for udtalelse fra DEVE), Bogusław Liberadzki (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ivan Jakovčić (ordfører for udtalelse fra REGI), Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Cătălin Sorin Ivan for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Georgi Pirinski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato og Thomas Mann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos og Nedzhmi Ali.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.67 i protokollen af 27.4.2017.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


4. Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (forhandling)

Redegørelse ved formanden for Eurogruppen: Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (formand for Eurogruppen) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty og Nikolaos Chountis.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos og Nikos Androulakis.

Talere: Pierre Moscovici og Jeroen Dijsselbloem.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Fabio Massimo Castaldo om Cristiano Provvisionatos skæbne, der for tiden er tilbageholdt i Mauretanien.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet [2016/2294(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0132)


5.2. EU-varemærker ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodificeret udgave) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatakonventionen om kviksølv *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0134)

Parlamentet gav sit samtykke til indgåelsen af konventionen.


5.4. Hybride mismatch med tredjelande * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0135)


5.5. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0136)


5.6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ildikó Gáll-Pelcz til medlem af Revisionsretten [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 27.4.2017)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0137)

Indlæg

Indrek Tarand (ordfører).


5.7. Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0138)


5.8. Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europæisk år for kulturarv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0140).


5.10. Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0141)


5.11. EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0142).

Indlæg

Cristian Dan Preda om afviklingen af afstemningen.


5.12. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0143)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0143)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.13. Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0144)

Indlæg

—   Richard Corbett om afviklingen af afstemningen (formanden kom med visse forklaringer);

—   Formanden kaldte Cristian Dan Preda til orden.


5.14. Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0145)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0145)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.15. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion I - Europa-Parlamentet [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0146)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0146)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.16. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0147)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b)


5.17. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IV - Domstolen [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0148)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0148)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.18. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion V - Revisionsretten [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0149)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.19. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.20. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0151)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.21. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.22. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.23. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.24. Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2015: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0155)


5.25. Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.26. Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.27. Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.28. Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0159)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0159)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.29. Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi (nu Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse) (Cepol) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.30. Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.31. Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.32. Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0163)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.33. Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.34. Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt )

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0165)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.35. Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.36. Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0167)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.37. Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0168)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.38. Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.39. Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0170)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0170)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.40. Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0171)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0171)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.41. Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0172)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0172)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.42. Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0173)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0173)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.43. Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0174)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0174)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1). (afstemning)


5.44. Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0175)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0175)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.45. Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0176)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0176)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.46. Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0177)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0177)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.47. Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0178)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0178)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.48. Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0179)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0179)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.49. Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0180)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0180)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.50. Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0181)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0181)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.51. Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0182)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0182)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.52. Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0183)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0183)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.53. Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0184)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0184)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.54. Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0185)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0185)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.55. Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0186)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0186)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.56. Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0187)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0187)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.57. Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0188)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0188)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.58. Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0189)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0189)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.59. Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0190)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0190)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.60. Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0191)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0191)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.61. Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0192)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0192)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.62. Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0193)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0193)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.63. Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0194)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0194)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.64. Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)

Betænkning om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi [2016/2016(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0195)


5.65. EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (afstemning)

Betænkning om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren [2016/2140(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0196)


5.66. Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (afstemning)

Betænkning om situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? [2016/2141(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0197)


5.67. Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)

Beretning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter [2016/2099(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0198)


5.68. Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (afstemning)

Betænkning om genenmførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) [2015/2117(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situationen i Venezuela (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)))

Forhandlingen fandt sted den 5. april 2017 (punkt 18 i protokollen af 5.4.2017)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 27. april 2017 (punkt 2 i protokollen af 27.4.2017)

Forslag til beslutning B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 og B8-0277/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 69)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0270/2017

(erstatter B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 og B8-0275/2017):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, for PPE-Gruppen

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8.TA-PROV(2017)0200)

(Forslag til beslutning B8-0272/2017, B8-0276/2017 og B8-0277/2017 bortfaldt).


5.70. Indsigelse mod delegeret retsakt: Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning af 11. januar 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 70)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Daniel Hannan

Betænkning: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo og Stanislav Polčák

Betænkning: Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek og Seán Kelly

Betænkning: Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski og Notis Marias

Betænkning: Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Betænkning: Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes og José Inácio Faria

Betænkning: Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria og Adam Szejnfeld

Betænkning: Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai og Jiří Pospíšil

Situationen i Venezuela(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil og José Inácio Faria.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

JURI

- Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelsesformål (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: BUDG, JURI (forretningsordenens artikel 39)


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af en europæisk DNA-database til eftersøgning af forsvundne personer (B8-0228/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om afvisning af biobrændstoffer i EU for at beskytte miljøet (B8-0229/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Louis Aliot og Steeve Briois. Forslag til beslutning om indstilling af forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (B8-0230/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om støtte til den europæiske skibsbygningssektor (B8-0231/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om anvendelsen af ikke-menneskelige primater til videnskabelige forskningsformål (B8-0232/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om hjerneflugt (B8-0233/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om varers og tjenesteydelsers tilgængelighed (B8-0240/2017)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

LIBE


10. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


11. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 15. - 18. maj 2017.


12. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse