Indekss 
Protokols
PDF 313kWORD 83k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats - 2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (debates)
 4.Pašreizējais stāvoklis Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Pieprasījums atcelt António Marinho e Pinto imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.ES preču zīme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Minamatas konvencija par dzīvsudrabu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.4.Hibrīdneatbilstības ar trešām valstīm * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.5.Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dāniju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.6.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.7.2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.8.Strukturālo reformu atbalsta programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam ***I (balsošana)
  5.9.Eiropas kultūras mantojuma gads ***I (balsošana)
  5.10.Savienības programma, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I (balsošana)
  5.11.Savienības programma, lai pastiprinātu patērētāju iesaistīšanos politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā ***I (balsošana)
  5.12.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  5.13.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  5.14.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais EAF (balsošana)
  5.15.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  5.16.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  5.17.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesa (balsošana)
  5.18.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)
  5.19.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  5.20.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  5.21.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  5.22.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  5.23.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  5.24.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  5.25.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  5.26.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (balsošana)
  5.27.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  5.28.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)
  5.29.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  5.30.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  5.31.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  5.32.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  5.33.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  5.34.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)
  5.35.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)
  5.36.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  5.37.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  5.38.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  5.39.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  5.40.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  5.41.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  5.42.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  5.43.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  5.44.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
  5.45.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)
  5.46.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  5.47.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  5.48.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  5.49.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  5.50.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  5.51.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  5.52.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  5.53.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)
  5.54.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  5.55.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
  5.56.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  5.57.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)
  5.58.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)
  5.59.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)
  5.60.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH) (balsošana)
  5.61.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)
  5.62.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums (balsošana)
  5.63.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (balsošana)
  5.64.Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība (balsošana)
  5.65.ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (balsošana)
  5.66.Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem (balsošana)
  5.67.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)
  5.68.Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas (2006/21/EK) īstenošana (balsošana)
  5.69.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  5.70.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: vispārējo tarifa preferenču sistēma (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2651(RSP)).

Debates notika 2017. gada 5. aprīlī (5.4.2017. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Balsojums: 27.4.2017. protokola 5.69. punkts.


3. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats - 2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (debates)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2016/2099(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017).

Ziņojums par 2015. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli [2016/2098(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017).

Miltiadis Kyrkos un Nedzhmi Ali iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) un Werner Hoyer (Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs).

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Bernd Lucke (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogusław Liberadzki (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Ivan Jakovčić (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Cătălin Sorin Ivan S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Georgi Pirinski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato un Thomas Mann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo un Pirkko Ruohonen-Lerner.

Uzstājās Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos un Nedzhmi Ali.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.4.2017. protokola 5.67. punkts.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


4. Pašreizējais stāvoklis Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (debates)

Eurogrupas priekšsēdētāja paziņojums: Pašreizējais stāvoklis Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (2017/2660(RSP)).

Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupas priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty un Nikolaos Chountis.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos un Nikos Androulakis.

Uzstājās Pierre Moscovici un Jeroen Dijsselbloem.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo par pašlaik Mauritānijā aizturētā Cristiano Provvisionato likteni.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Pieprasījums atcelt António Marinho e Pinto imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto imunitāti [2016/2294(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0163/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0132).


5.2. ES preču zīme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0133).


5.3. Minamatas konvencija par dzīvsudrabu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0067/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0134).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas noslēgšanai.


5.4. Hibrīdneatbilstības ar trešām valstīm * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu (ES) 2016/1164 [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0135).


5.5. Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dāniju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0136).


5.6. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ildikó Gáll-Pelcz par Revīzijas palātas locekli [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0166/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (27.4.2017. protokola 1. pielikums )

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0137).

Uzstāšanās

Indrek Tarand (referents).


5.7. 2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par 2015. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli [2016/2098(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0138).


5.8. Strukturālo reformu atbalsta programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Lambert van Nistelrooij un Constanze Krehl (A8-0374/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0139).


5.9. Eiropas kultūras mantojuma gads ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Mircea Diaconu (A8-0340/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0140).


5.10. Savienības programma, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0141).


5.11. Savienības programma, lai pastiprinātu patērētāju iesaistīšanos politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Philippe Lamberts (A8-0008/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0142).

Uzstāšanās

Uzstājās Cristian Dan Preda, komentējot balsošanas norisi.


5.12. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0150/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0143).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0143).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.13. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0160/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0144).

Uzstāšanās

—   Richard Corbett, komentējot balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus);

—   sēdes vadītājs, saucot pie kārtības Cristian Dan Preda.


5.14. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Younous Omarjee (A8-0125/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0145).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0145).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.15. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0153/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0146).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0146).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.16. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0131/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0147).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0147).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu)


5.17. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0136/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0148).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0148).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.18. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0151/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0149).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0149).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.19. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0144/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0150).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0150).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.20. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0141/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0151).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0151).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.21. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0122/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0152).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0152).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.22. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0142/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0153).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.23. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0140/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0154).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0154).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.24. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0155).


5.25. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0156).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.26. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0157).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.27. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0158).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.28. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0159).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0159).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.29. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas (tagad Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra) (CEPOL) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0160).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.30. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0161).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.31. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0162).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.32. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0163).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.33. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0164).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0164).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.34. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0165).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.35. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0166).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.36. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0167).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.37. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0168).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.38. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0169).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.39. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0170).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.40. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0171).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.41. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0172).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.42. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0173).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.43. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0174).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts P8_TA(2017)0174).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu) (balsošana)


5.44. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0175).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0175).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.45. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0176).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0176).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.46. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0177).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0177).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.47. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0178).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0178).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.48. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0179).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0179).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.49. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0180).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0180).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.50. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0181).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0181).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.51. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0182).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0182).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.52. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0183).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0183).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.53. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0184).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0184).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.54. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0185).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0185).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.55. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0186).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0186).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.56. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0187).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0187).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.57. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0103/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0188).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0188).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.58. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0094/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0189).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0189).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.59. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0113/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0190).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0190).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.60. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0109/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0191).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0191).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.61. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0083/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0192).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0192).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.62. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0108/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0193).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0193).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.63. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0096/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0194).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0194).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.64. Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība (balsošana)

Ziņojums par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību [2016/2016(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0138/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0195).


5.65. ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (balsošana)

Ziņojums par ES pamatiniciatīvu attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari [2016/2140(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0196).


5.66. Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem (balsošana)

Ziņojums par pašreizējo lauksaimniecības zemes koncentrāciju Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem [2016/2141(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Maria Noichl (A8-0119/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0197).


5.67. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2016/2099(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0198).


5.68. Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas (2006/21/EK) īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas (2006/21/EK) īstenošanu [2015/2117(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: György Hölvényi (A8-0071/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0199).


5.69. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2651(RSP)).

Debates notika 2017. gada 5. aprīlī (5.4.2017. protokola 18. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2017. gada 27. aprīlī (27.4.2017. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 un B8-0277/2017.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 69. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0270/2017

(aizstāj B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 un B8-0275/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0200).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0272/2017, B8-0276/2017 un B8-0277/2017 vairs nav spēkā.)


5.70. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: vispārējo tarifa preferenču sistēma (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesnieguši Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, par Komisijas 2017. gada 11. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 70. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Nedzhmi Ali ziņojums - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák un Daniel Hannan

Lambert van Nistelrooij un Constanze Krehl ziņojums - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo un Stanislav Polčák

Mircea Diaconu ziņojums - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek un Seán Kelly

Joachim Zeller ziņojums - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski un Notis Marias

Benedek Jávor ziņojums - A8-0151/2017
Monica Macovei

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0147/2017
Monica Macovei

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0084/2017
Monica Macovei

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0115/2017
Notis Marias

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0111/2017

Michaela Šojdrová

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Ulrike Rodust ziņojums - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes un José Inácio Faria

Lola Sánchez Caldentey ziņojums - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria un Adam Szejnfeld

Maria Noichl ziņojums - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai un Jiří Pospíšil

Stāvoklis Venecuēlā(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil un José Inácio Faria.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


8. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

JURI komiteja

- Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.
Atzinums: BUDG, JURI (Reglamenta 39. pants).


9. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos rezolūciju priekšlikumus (Reglamenta 133. pants).

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas DNS datubāzes izveidi bezvēsts pazudušu personu meklēšanai (B8-0228/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atteikšanos no biodegvielas izmantošanas Eiropas Savienībā nolūkā aizsargāt vidi (B8-0229/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Louis Aliot un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas pievienošanās sarunu Eiropas Savienībai pārtraukšanu (B8-0230/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Eiropas kuģubūves nozarei (B8-0231/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par citu, ne cilvēku ģints primātu izmantošanu zinātniskos pētījumos (B8-0232/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par intelektuālā darbaspēka emigrāciju (B8-0233/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par produktu un pakalpojumu pieejamību (B8-0240/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

LIBE


10. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


11. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 15. maija līdz 18. maijam.


12. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisks paziņojums