Indeks 
Protokół
PDF 318kWORD 84k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - BrukselaWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (debata)
 4.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Znak towarowy Unii Europejskiej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Gáll-Pelcz (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.8.Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 ***I (głosowanie)
  5.9.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ***I (głosowanie)
  5.10.Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych ***I (głosowanie)
  5.11.Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych ***I (głosowanie)
  5.12.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  5.13.Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015 (głosowanie)
  5.14.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  5.15.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  5.16.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  5.17.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  5.18.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  5.19.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  5.20.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  5.21.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  5.22.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  5.23.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  5.24.Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  5.25.Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  5.26.Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)
  5.27.Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  5.28.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  5.29.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  5.30.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  5.31.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  5.32.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  5.33.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  5.34.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  5.35.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  5.36.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  5.37.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  5.38.Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  5.39.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  5.40.Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  5.41.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  5.42.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  5.43.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  5.44.Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
  5.45.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)
  5.46.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  5.47.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  5.48.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  5.49.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  5.50.Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  5.51.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)
  5.52.Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (głosowanie)
  5.53.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)
  5.54.Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  5.55.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
  5.56.Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  5.57.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  5.58.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)
  5.59.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)
  5.60.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH) (głosowanie)
  5.61.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)
  5.62.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ITER (głosowanie)
  5.63.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  5.64.Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych (głosowanie)
  5.65.Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (głosowanie)
  5.66.Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (głosowanie)
  5.67.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  5.68.Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych (2006/21/WE) (głosowanie)
  5.69.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  5.70.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: ogólny system preferencji taryfowych (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 9.Składanie dokumentów
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Gáll-Pelcz


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Wenezueli (2017/2651(RSP)))

Debata odbyła się dnia 5 kwietnia 2017 r. (pkt 18 protokołu z dnia 5.4.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Głosowanie: pkt 5.69 protokołu z dnia 27.4.2017.


3. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2016/2099(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos i Nedzhmi Ali przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Pierre Moscovici (członek Komisji) i Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Bernd Lucke (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Ivan Jakovčić (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Georgi Pirinski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos i Nedzhmi Ali.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.67 protokołu z dnia 27.4.2017.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


4. Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Eurogrupy: Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (przewodniczący Eurogrupy) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty i Nikolaos Chountis.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos i Nikos Androulakis.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Jeroen Dijsselbloem.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo w sprawie losu Cristiana Provvisionato przetrzymywanego obecnie w Mauretanii.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Antónia Marinho e Pinto [2016/2294(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0132)


5.2. Znak towarowy Unii Europejskiej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0133)


5.3. Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0134).

Parlament wyraził zgodę na podpisanie konwencji.


5.4. Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0135)


5.5. Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0136)


5.6. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Gáll-Pelcz (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Ildikó Gáll-Pelcz na członka Trybunału Obrachunkowego [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 27.4.2017)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0137)

Wystąpienia

Indrek Tarand (sprawozdawca).


5.7. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0138)


5.8. Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0140).


5.10. Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0141)


5.11. Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0142).

Wystąpienia

Cristian Dan Preda w sprawie przebiegu głosowania.


5.12. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0143)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0143)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.13. Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0144)

Wystąpienia

—   Richard Corbett w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień);

—   Przewodniczący przywołał do porządku Cristiana Dana Predę.


5.14. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0145)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0145)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.15. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0146)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0146)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.16. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0147)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0147)

Decyzja w sprawie absolutorium oraz zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków zostały odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


5.17. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0148)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0148)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.18. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0149)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0149)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.19. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0150)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0150)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.20. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0151)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0151)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.21. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0152)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0152)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.22. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0153)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0153)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.23. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0154)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0154)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.24. Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0155)


5.25. Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0156)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0156)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.26. Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0157)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0157)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.27. Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0158)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0158)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.28. Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0159)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0159)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.29. Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)) za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0160)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0160)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.30. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0161)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0161)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.31. Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0162)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0162)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.32. Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0163)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0163)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.33. Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0164)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0164)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.34. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt )

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0165)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0165)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.35. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0166)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0166)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.36. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0167)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0167)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.37. Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0168)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0168)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.38. Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0169)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0169)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.39. Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0170)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0170)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.40. Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0171)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0171)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.41. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0172)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0172)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.42. Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0173)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0173)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.43. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0174)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0174)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). (głosowanie)


5.44. Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0175)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0175)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.45. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0176)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0176)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.46. Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0177)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0177)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.47. Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0178)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0178)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.48. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0179)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0179)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.49. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0180)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0180)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.50. Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0181)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0181)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.51. Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0182)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0182)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.52. Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0183)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0183)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.53. Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0184)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0184)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.54. Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0185)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0185)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.55. Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0186)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0186)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.56. Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0187)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0187)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.57. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0188)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0188)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.58. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0189)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0189)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.59. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0190)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0190)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.60. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0191)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0191)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.61. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0192)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0192)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.62. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ITER (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0193)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0193)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.63. Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0194)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0194)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


5.64. Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych [2016/2016(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 64)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0195)


5.65. Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego [2016/2140(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0196)


5.66. Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? [2016/2141(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 66)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0197)


5.67. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2016/2099(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 67)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0198)


5.68. Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych (2006/21/WE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych (2006/21/WE) [2015/2117(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 68)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0199)


5.69. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Wenezueli (2017/2651(RSP)))

Debata odbyła się dnia 5 kwietnia 2017 r. (pkt 18 protokołu z dnia 5.4.2017)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 27 kwietnia 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 27.4.2017)

Projekty rezolucji B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 i B8-0277/2017

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 69)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0270/2017

(zastępujący B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 i B8-0275/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0200)

(Projekty rezolucji B8-0272/2017, B8-0276/2017 i B8-0277/2017 stały się bezprzedmiotowe.)


5.70. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: ogólny system preferencji taryfowych (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez nastepujących posłów: Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 70)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Sprawozdanie Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek i Seán Kelly

Sprawozdanie Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias

Sprawozdanie Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Sprawozdanie Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes i José Inácio Faria

Sprawozdanie Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria i Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Sytuacja w Wenezueli(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil i José Inácio Faria.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


8. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom

komisja JURI

- Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu dla obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określenie warunków dostępu do EES do celów ochrony porządku publicznego (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: BUDG, JURI (art. 39 Regulaminu)


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów: projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiego banku danych DNA do poszukiwań osób zaginionych (B8-0228/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie odmowy stosowania biopaliw w Unii Europejskiej w celu ochrony środowiska naturalnego (B8-0229/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Louis Aliot i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie całkowitego wstrzymania negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską (B8-0230/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla europejskiego sektora stoczniowego (B8-0231/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystywania zwierząt z rzędu naczelnych na potrzeby badań naukowych (B8-0232/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie drenażu mózgów (B8-0233/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie dostępności produktów i usług (B8-0240/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

LIBE


10. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


11. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 15 do 18 maja 2017 r.


12. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Gáll-Pelcz

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna