Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2634(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0294/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0294/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0213

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

10.5. Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, Claude Moraes και Judith Sargentini εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) …/.. της 24ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαγραφή της Γουιάνας από τον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος και την προσθήκη της Αιθιοπίας στον εν λόγω πίνακα (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0213)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου