Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

18. Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tomáš Zdechovský en Monica Macovei, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, en Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling