Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0349/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

Zápisnica
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg

11.15. Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 a B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0349/2017

(nahrádzajúci B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 a B8-0356/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto a Piernicola Pedicini.

Prijatý (P8_TA(2017)0231)

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Právne oznámenie