Index 
Jegyzőkönyv
PDF 248kWORD 72k
2017. május 31., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok tagjai
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 9.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Ügyrend
 12.A mobilitási csomagról elfogadott határozat (vita)
 13.Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk (vita)
 14.A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (vita)
 15.Az antiszemitizmus elleni küzdelem (vita)
 16.Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I (vita)
 17.GSP+ kedvezmények Sri Lanka számára (vita)
 18.Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete *** - Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete (vita)
 19.Magas szintű ENSZ-konferencia a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről (az ENSZ Óceán-konferencia) (vita)
 20.Az európai ipar digitalizálása - A növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolat: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G (vita)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.10-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök a lehető leghatározottabban elítéli a közelmúltbeli terrorista támadásokat: a május 22-i manchasteri és az ezt követő egyiptomi, iraki és afganisztáni támadásokat, és a Parlament nevében részvétét nyilvánítja az áldozatok hozzátartozóinak.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.

Az elnök elmondja, hogy Donald Trump, amerikai elnök úgy döntött, hogy kilépteti az Egyesült Államokat az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodásból, és közli, hogy az elfogadandó kezdeményezésekről egyeztetni fog a Bizottság elnökével, Jean-Claude Junckerrel és az Európai Tanács elnökével, Donald Tuskkal.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

A Francia Köztársaság illetékes hatóságai bejelentették Thierry Cornillet és Patricia Lalonde megválasztását Sylvie Goulard és Marielle De Sarnez helyére parlamenti képviselői minőségben, kinevezésük első napja 2017. május 18.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Thierry Cornillet et Patricia Lalonde elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A bizottságok tagjai

A Parlament az ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

INTA bizottság: Patricia Lalonde

ECON bizottság: Thierry Cornillet.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

JURI, ECON

- Javaslat a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az INF 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 07/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az uniós intézmények átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és feddhetetlenségéről (2015/2041(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a segítségre szoruló felnőttek védelméről (2015/2085(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Jelentés az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - BUDG bizottság - Előadó: Eduard Kukan - Előadó: Doru-Claudian Frunzulică - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Jelentés a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Jelentés az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Ajánlás az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE bizottság - Előadó: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Jelentés a Földközi-tengeri térségében található halállományok állapotáról és a térség halászati ágazatának társadalmi-gazdasági helyzetéről (2016/2079(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Jelentés az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Jelentés az európai ipar digitalizációjáról (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Jelentés a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G (2016/2305(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Jelentés a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Jelentés a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Jelentés a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2266(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-poliaszpartát tekintetében történő módosításáról (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - határidő: 2017. július 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének az (EU) 2015/1814 határozathoz való hozzáigazítása és az Egyesült Királyság által kijelölt aukciós platformnak a rendelet jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - határidő: 2017. augusztus 16.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai uniós védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint a 2868/95/EK és a 216/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelveknek és iránymutatásoknak, valamint az inspekció szabályainak meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 607/2009/EK rendeletnek a borok címkéin feltüntethető borszőlőfajtanevek és szinonimáik tekintetében történő módosításáról (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes kisméretű nyílt tengeri fajoknak és ipari célból halászott halfajoknak az Északi-tengeren történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1395/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 24.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

A Bizottság határozata a következő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus visszavonásáról:

- A Bizottságnak a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének kiigazításáról szóló, 2017. február 2-i, C(2017)00393 felhatalmazáson alapuló rendeletének visszavonása (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

A beérkezés időpontja: 2017. május 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN


9. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2016. novemberi I. és 2017. februári I. ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak az Europarl internetoldalon.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000031/2017) felteszi: Linnéa Engström, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről szóló magas szintű ENSZ-konferencia (ENSZ Óceán-konferencia) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője): A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Ügyrend

Kiosztották a 2017. májusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 605.461/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportok egyetértésével javasolja, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves keretéről szóló bizottsági nyilatkozatot (Point 27 du PDOJ) módosítsák bizottsági és tanácsi nyilatkozatokra.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Csütörtök

Az elnök bejelenti, hogy a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló Heidi Hautala-jelentést (A8-0203/2017) szavazásra bocsátják holnap, 2017. június 1-jén a szavazások órájában.

Az ügyrendet megállapítják.


12. A mobilitási csomagról elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A mobilitási csomagról elfogadott határozat (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Deli Andor, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel és Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt és Maria Grapini.

Felszólal: Violeta Bulc és Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


13. Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk (2017/2586(RSP))

Az elnök kifejti, hogy Matti Maasikas (Észtország) a Tanács soros elnökeként van jelen, a máltai soros elnökség képviselője helyett.

Matti Maasikas (A Tanács soros elnöke) és Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Maria Grapini, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Goerens, és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos és Maria Grapini.

Felszólal: Neven Mimica és Matti Maasikas.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, Heidi Hautala és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Rosa D’Amato, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” című együttes nyilatkozatáról (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser és Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” című együttes nyilatkozatáról (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


14. A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000032/2017) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000033/2017) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000034/2017) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője): A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom kifejti a kérdéseket.

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B8-0312/2017.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre B8-0313/2017 és B8-0314/2017.

Felszólal: Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică és Lefteris Christoforou.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Ana Gomes és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini és João Ferreira.

Felszólal: Věra Jourová és Matti Maasikas.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a rezilienciáról mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritásáról (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


15. Az antiszemitizmus elleni küzdelem (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az antiszemitizmus elleni küzdelem (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, független, Fulvio Martusciello, Niedermüller Péter, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga és Ulrike Trebesius.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou és Evelyne Gebhardt.

Felszólal: Věra Jourová és Matti Maasikas.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Roberta Metsola és Heinz K. Becker, a PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon és Viorica Dăncilă, az S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, az antiszemitizmus elleni küzdelemről (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck és Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken és Eva Joly, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az antiszemitizmus elleni küzdelemről (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .


16. Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I (vita)

Jelentés a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Czesław Adam Siekierski (az AGRI bizottság véleményének előadója), Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Pavel Svoboda, Szanyi Tibor, Edouard Ferrand és Joachim Schuster.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bronis Ropė.

Felszólal: Cecilia Malmström és Jarosław Wałęsa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


17. GSP+ kedvezmények Sri Lanka számára (vita)

A Bizottság nyilatkozata: GSP+ kedvezmények Sri Lanka számára (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Bernd Lange.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Bronis Ropė és Georgios Epitideios.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


18. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete *** - Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete (vita)

Ajánlás az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar előterjeszti az ajánlást.

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Nagy József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Sógor Csaba, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton és Milan Zver.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová, Matti Maasikas és Angelika Mlinar.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Nagy József, Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post és Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves keretéről (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.7. pont és 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


19. Magas szintű ENSZ-konferencia a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről (az ENSZ Óceán-konferencia) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000031/2017) felteszi: Linnéa Engström, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről szóló magas szintű ENSZ-konferencia (ENSZ Óceán-konferencia) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen és José Inácio Faria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről szóló magas szintű ENSZ-konferenciáról (ENSZ Óceán-konferencia) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .


20. Az európai ipar digitalizálása - A növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolat: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G (vita)

Jelentés az európai ipar digitalizálásáról [2016/2271(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Jelentés a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról: a gigabitalapú európai társadalom és az 5G [2016/2305(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer és Michał Boni előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Marju Lauristin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Antonio López-Istúriz White (az IMCO bizottság véleményének előadója), Nicola Danti (az IMCO bizottság véleményének előadója), Pavel Telička (a TRAN bizottság véleményének előadója), Kosma Złotowski (a TRAN bizottság véleményének előadója), Pavel Telička az ülés lebonyolításával kapcsolatban, Angel Dzhambazki (a CULT bizottság véleményének előadója), Silvia Costa (a CULT bizottság véleményének előadója), Massimiliano Salini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira és Csaba Sógor.

Felszólal: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer és Michał Boni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.9. pont és 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson és Victor Negrescu.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 605.461/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Jogi nyilatkozat