Indeks 
Protokół
PDF 248kWORD 73k
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji
 6.Składanie dokumentów
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Porządek obrad
 12.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 13.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (debata)
 14.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (debata)
 15.Zwalczanie antysemityzmu (debata)
 16.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (debata)
 17.Sri Lanka GSP+ (debata)
 18.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** - Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (debata)
 19.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (debata)
 20.Cyfryzacja europejskiego przemysłu - Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.10.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wyraził bezwzględne potępienie dla niedawnych ataków terrorystycznych, które, po zamachu w Manchestrze w dniu 22 maja, dotknęły Egipt, Irak i Afganistan, i w imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinom ofiar.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

Przewodniczący poinformował o decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu i oznajmił, że będzie się konsultował z przewodniczącym Komisji Jean-Claude'em Junckerem i przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w sprawie dalszych poczynań.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Republiki Francuskiej powiadomiły o wyborze Thierry'ego Cornillet i Patricii Lalonde w miejsce, odpowiednio, Sylvie Goulard i Marielle De Sarnez na posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 18 maja 2017 r.

Parlament przyjął do wiadomości ich wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Thierry Cornillet i Patricia Lalonde biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Skład komisji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja INTA: Patricia Lalonde

komisja ECON: Thierry Cornillet


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

JURI, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2017 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE (2015/2041(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące ochrony osób dorosłych szczególnej troski (2015/2085(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - komisja AFET - komisja DEVE - komisja BUDG - Sprawozdawca: Eduard Kukan - Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanu stad ryb oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (2016/2079(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Sprawozdanie w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (2016/2305(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa (2016/2266(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do poliasparaginianu potasu (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - termin: 17 lipca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania do decyzji (UE) 2015/1814 sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - termin: 16 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 regulaminu)


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 poprzez określenie zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz ustaleń dotyczących prowadzenia inspekcji (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do odmian winorośli i ich synonimów, które można umieszczać na etykietach win (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014 ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Decyzja Komisji dotycząca wycofania następującego aktu delegowanego:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego C(2017)00393 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania załącznika III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Data otrzymania: 29 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN


9. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej sesji listopadowej 2016 r. i pierwszej sesji lutowej 2017 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000031/2017), które skierowała Linnéa Engström, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Konferencja wysokiego szczebla ONZ mająca na celu wsparcie wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ w sprawie oceanów) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w drugiej sesji majowej 2017 r. (PE 605.461/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

Przewodniczący, w porozumieniu z grupami politycznymi, zaproponował zmianę oświadczenia Komisji w sprawie wieloletnich ram prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (PDOJ, pkt 27) na oświadczenia Komisji i Rady.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Czwartek

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Heidi Hautali w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa (A8-0203/2017) zostanie poddane pod głosowanie podczas tury głosowań w dniu następnym, tj. w czwartek 1 czerwca 2017 r.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


12. Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE i Ismail Ertug w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt i Maria Grapini.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


13. Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP))

Przewodnicząca wyjaśniła obecność Mattiego Maasikasa (Estonia) jako urzędującego przewodniczącego Rady, zamiast przedstawiciela obecnej prezydencji maltańskiej.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charles'a Goerensa, i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Głos zabrali: Neven Mimica i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Rosa D’Amato, w imieniu grupy EFDD, w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser i Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 1.6.2017.


14. Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000032/2017), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000033/2017), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000034/2017), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom rozwinął pytania.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B8-0312/2017.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania B8-0313/2017 i B8-0314/2017.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Epitideios niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică i Lefteris Christoforou.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Ana Gomes i Željana Zovko.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini i João Ferreira.

Głos zabrali: Věra Jourová i Matti Maasikas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie odporności jako strategicznego priorytetu działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 1.6.2017.


15. Zwalczanie antysemityzmu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie antysemityzmu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga i Ulrike Trebesius.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou i Evelyne Gebhardt.

Głos zabrali: Věra Jourová i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola i Heinz K. Becker, w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon i Viorica Dăncilă, w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck i Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken i Eva Joly, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 1.6.2017.


16. Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Czesław Adam Siekierski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand i Joachim Schuster.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bronis Ropė.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jarosław Wałęsa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 1.6.2017.


17. Sri Lanka GSP+ (debata)

Oświadczenie Komisji: Sri Lanka GSP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD i Bernd Lange.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Bronis Ropė i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


18. Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** - Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar przedstawiła zalecenie.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: József Nagy w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Věra Jourová, Matti Maasikas i Angelika Mlinar.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   József Nagy, Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Soraya Post i Birgit Sippel, w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly i Pascal Durand, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 1.6.2017 i pkt 7.8 protokołu z dnia 1.6.2017.


19. Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2017), które skierowała Linnéa Engström, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Konferencja wysokiego szczebla ONZ mająca na celu wsparcie wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ w sprawie oceanów) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström rozwinęła pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, w sprawie konferencji wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 1.6.2017.


20. Cyfryzacja europejskiego przemysłu - Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (debata)

Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu [2016/2271(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Sprawozdanie w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G [2016/2305(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer i Michał Boni przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marju Lauristin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Antonio López-Istúriz White (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Kosma Złotowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Pavel Telička w sprawie prowadzenia obrad, Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Silvia Costa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira i Csaba Sógor.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer i Michał Boni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 1.6.2017 i pkt 7.3 protokołu z dnia 1.6.2017.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson i Victor Negrescu.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 605.461/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Informacja prawna