Kazalo 
Zapisnik
PDF 239kWORD 73k
Sreda, 31. maj 2017 - BruseljKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov
 6.Predložitev dokumentov
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 9.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Razpored dela
 12.Sprejeti sklep o svežnju o mobilnosti (razprava)
 13.Novo evropsko soglasje o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (razprava)
 14.Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (razprava)
 15.Boj proti antisemitizmu (razprava)
 16.Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I (razprava)
 17.Sistem GSP+ za Šrilanko (razprava)
 18.Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 *** - Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (razprava)
 19.Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (razprava)
 20.Digitalizacija evropske industrije - Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.10.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je najostreje obsodil nedavne teroristične napade, ki so – po atentatu v Manchestru 22. maja – prizadeli Egipt, Irak in Afganistan, ter v imenu Parlamenta izrekel sožalje družinam žrtev.

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.

Predsednik je sporočil odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo Združene države izstopile iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, in navedel, da se bo s predsednikom Komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom posvetoval o pobudah, ki jih je treba sprejeti.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni francoski organi so sporočili, da sta bila Thierry Cornillet in Patricia Lalonde izvoljena za poslanca Parlamenta namesto Sylvie Goulard in Marielle De Sarnez z začetkom veljavnosti dne 18. maja 2017.

Parlament se je seznanil z njuno izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Thierry Cornillet in Patricia Lalonde polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Sestava odborov

Parlament je na predlog skupine ALDE potrdil naslednji imenovanji:

odbor INTA: Patricia Lalonde

odbor ECON: Thierry Cornillet.


6. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

JURI, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2017 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU (2015/2041(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o varstvu ranljivih odraslih oseb (2015/2085(INL)) - odbor JURI - Poročevalka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - odbor AFET - odbor DEVE - odbor BUDG - Poročevalec: Eduard Kukan - Poročevalec: Doru-Claudian Frunzulică - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - odbor LIBE - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Poročilo o stanju ribjih staležev in socialno-ekonomskem položaju ribiškega sektorja v Sredozemlju (2016/2079(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Poročilo o digitalizaciji evropske industrije (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Poročilo o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G (2016/2305(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu (2016/2266(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu sta bila predložena naslednja osnutka izvedbenih ukrepov, ki sodita v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede kalijevega poliaspartata (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - rok: 17. julij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zaradi uskladitve prodaje pravic na dražbi s Sklepom (EU) 2015/1814 in navedbe dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - rok: 16. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)


8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2868/95 in (ES) št. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 18. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v humani medicini v preskušanju ter ureditvijo poteka pregledov (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 23. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 19. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1395/2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 24. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Odločitev Komisije o umiku naslednjega delegiranega akta:

- Umik delegirane uredbe C(2017)00393 z dne 2. februarja 2017 o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum prejema: 29. maj 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN


9. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim novembrskim zasedanjem leta 2016 in prvim februarskim delnim zasedanjem leta 2017, so na voljo na spletišču Europarl.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanki sta predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000031/2017), ki ga je postavila Linnéa Engström v imenu odbora PECH Komisiji: Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko): Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo majsko delno zasedanje leta 2017 (PE 605.461/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Sreda

Predsednik je s soglasjem političnih skupin predlagal, da se izjava Komisije o večletnem okviru za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (točka 27 PDOJ) spremeni v izjavi Komisije in Sveta.

Parlament je podprl ta predlog.

Četrtek

Predsednik je sporočil, da se bo o poročilu Heidi Hautala o zahtevi za odvzem imunitete Béli Kovácsu (A8-0203/2017) glasovalo med časom za glasovanje, ki bo potekalo jutri, v četrtek, 1. junija 2017.

S tem je bil določen razpored dela.


12. Sprejeti sklep o svežnju o mobilnosti (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o svežnju o mobilnosti (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Violeta Bulc (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorila sta Wim van de Camp v imenu skupine PPE, in Ismail Ertug v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt in Maria Grapini.

Govorila sta Violeta Bulc in Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.


13. Novo evropsko soglasje o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Novo evropsko soglasje o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (2017/2586(RSP))

Predsedujoča je pojasnila, zakaj je Matti Maasikas (Estonija) prisoten kot predsedujoči Svetu namesto predstavnika Malte, ki trenutno predseduje Svetu.

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Maria Grapini, Olaf Stuger v imenu skupine ENF in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Goerens, in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos in Maria Grapini.

Govorila sta Neven Mimica in Matti Maasikas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao in Rosa D’Amato v imenu skupine EFDD o skupni izjavi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o novem evropskem soglasju o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser in Linda McAvan v imenu odbora DEVE o skupni izjavi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o novem evropskem soglasju o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 1.6.2017.


14. Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000032/2017), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000033/2017), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000034/2017), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko): Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom je predstavil vprašanja.

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B8-0312/2017.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanji B8-0313/2017 in B8-0314/2017.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Epitideios, samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică in Lefteris Christoforou.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili sta Ana Gomes in Željana Zovko.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini in João Ferreira.

Govorila sta Věra Jourová in Matti Maasikas.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Linda McAvan v imenu odbora DEVE o odpornosti kot strateški prednostni nalogi zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 1.6.2017.


15. Boj proti antisemitizmu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Boj proti antisemitizmu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Steven Woolfe samostojni poslanec, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga in Ulrike Trebesius.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou in Evelyne Gebhardt.

Govorila sta Věra Jourová in Matti Maasikas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberta Metsola in Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE o boju proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck in Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken in Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE o boju proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 1.6.2017.


16. Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Czesław Adam Siekierski (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand in Joachim Schuster.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bronis Ropė.

Govorila sta Cecilia Malmström in Jarosław Wałęsa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 1.6.2017.


17. Sistem GSP+ za Šrilanko (razprava)

Izjava Komisije: Sistem GSP+ za Šrilanko (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Thomas Mann v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD in Bernd Lange.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, Bronis Ropė in Georgios Epitideios.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


18. Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 *** - Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Izjavi Sveta in Komisije: Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar je predstavila priporočilo.

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so József Nagy v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Udo Voigt, samostojni poslanec, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton in Milan Zver.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorili so Věra Jourová, Matti Maasikas in Angelika Mlinar.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   József Nagy, Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Soraya Post in Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Angelika Mlinar in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE o večletnem okviru za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 1.6.2017 in točka 7.8 zapisnika z dne 1.6.2017.


19. Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000031/2017), ki ga je postavila Linnéa Engström v imenu odbora PECH Komisiji: Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström je predstavila vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jarosław Wałęsa v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen in José Inácio Faria.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Karmenu Vella.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Alain Cadec v imenu odbora PECH o Konferenci OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 1.6.2017.


20. Digitalizacija evropske industrije - Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G (razprava)

Poročilo o digitalizaciji evropske industrije [2016/2271(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Poročilo o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G [2016/2305(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer in Michał Boni sta predstavila poročili.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Marju Lauristin (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Antonio López-Istúriz White (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Nicola Danti (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Pavel Telička (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Kosma Złotowski (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Pavel Telička o vodenju seje, Angel Dzhambazki (pripravljavec mnenja odbora CULT), Silvia Costa (pripravljavka mnenja odbora CULT), Massimiliano Salini v imenu skupine PPE, Victor Negrescu v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri in Theodor Dumitru Stolojan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira in Csaba Sógor.

Govorili so Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer in Michał Boni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 1.6.2017 in točka 7.3 zapisnika z dne 1.6.2017.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson in Victor Negrescu.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 605.461/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Pravno obvestilo