Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0213/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Обяснение на вота
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Етикетиране на енергийната ефективност ***I - Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000049/2017), зададен от Martina Werner, от името на групата S&D, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, и Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL към Комисията: Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano представи доклада.

Martina Werner, Claude Turmes и Neoklis Sylikiotis развиха въпроса.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Herbert Reul, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Roger Helmer, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni и Miroslav Poche.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Dario Tamburrano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 13.6.2017 г г.

Правна информация