Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0208/2017

Внесени текстове :

A8-0208/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (EC) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (в качеството на заместник на докладчика ) представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Merja Kyllönen (докладчик по становището на комисията TRAN), Nicola Caputo (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Julia Reid, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb и Seán Kelly.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Catherine Bearder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 14.6.2017 г г.

(Заседанието е прекъснато в 11.20 ч.)

Правна информация