Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0231(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0208/2017

Teksty złożone :

A8-0208/2017

Debaty :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Głosowanie :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2018 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg

3. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (zastępca sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE i Julia Reid w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb i Seán Kelly.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Catherine Bearder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.6.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.20.)

Informacja prawna