Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0231(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0208/2017

Predkladané texty :

A8-0208/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Zápisnica
Utorok, 13. júna 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (v zastúpení spravodajcu) uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Julia Reid v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Vystúpili títo poslanci: Miguel Arias Cañete a Catherine Bearder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.6.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 h.)

Právne oznámenie