Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. června 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Beatrix von Storch.

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)0256)

Po hlasování vystoupila Adina-Ioana Vălean (předsedkyně výboru ENVI) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


8.2. Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity [2016/2070(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0257)


8.3. Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity [2017/2019(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0258)


8.4. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity [2017/2020(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0259)


8.5. Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: ekologické platby (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


8.6. Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (hlasování)

Zpráva o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu [2016/2061(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0260)


8.7. Zpráva o Srbsku za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016 [2016/2311(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0063/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0261)


8.8. Zpráva o Kosovu za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016 [2016/2314(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0262)


8.9. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 [2016/2310(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Rozprava se konala dne 5. dubna 2017 (bod 21 zápisu ze dne 5.4.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0397/2017

(nahrazující B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge a Maria Arena za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić za skupinu ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

—   Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini a Laura Ferrara.

přijat (P8_TA(2017)0264)


8.11. Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (hlasování)

Návrh usnesení, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0217/2017 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložili Bernd Lange a Sajjad Karim za výbor INTA, o aktuálním stavu provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Rozprava se konala dne 17. května 2017 (bod 21 zápisu ze dne 17.5.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0265)

Právní upozornění