Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Beatrix von Storch.

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0256)

Pärast hääletust võttis sõna Adina-Ioana Vălean (ENVI komisjoni esimees), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.2. Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2070(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0257)


8.3. Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2019(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0258)


8.4. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2020(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0259)


8.5. Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjoni 15. veebruari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 seoses kanepi kasvatamisega seotud kontrollimeetmetega, teatavate keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse sätetega, toetustega juriidilise isiku üle kontrolli omavatele noortele põllumajandustootjatele, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse summa arvutamisega ühiku kohta, toetusõiguste osadega ja teatavate teavituskohustustega, mis on seotud ühtse pindalatoetuse kava ja tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetusega, ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


8.6. Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (hääletus)

Raport vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks [2016/2061(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016. aasta Serbia aruanne (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Serbia aruande kohta [2016/2311(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0063/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016. aasta Kosovo aruanne (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Kosovo aruande kohta [2016/2314(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki [2016/2310(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Arutelu toimus 5. aprillil 2017 (5.4.2017 protokollipunkt 21).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0263)


8.10. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0397/2017

(asendades B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Maria Heubuch, fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0264)


8.11. Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas suuliselt vastatava küsimuse B8-0217/2017 alusel vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 Bernd Lange ja Sajjad Karim,INTA komisjoni nimel Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseisu kohta (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Arutelu toimus17. mail 2017 (17.5.2017 protokollipunkt 21).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0265)

Õigusalane teave