Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Beatrix von Storch käytti puheenvuoron.

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0256)

Adina-Ioana Vălean (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.2. Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2070(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0257)


8.3. Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2019(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0258)


8.4. Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2020(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0259)


8.5. Delegoidun säädöksen vastustaminen: viherryttämistuki (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komission 15 päivänä helmikuuta 2017 annetusta delegoidusta asetuksesta delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden, viherryttämistukea koskevien tiettyjen säännösten, päätäntävaltaa oikeushenkilössä käyttävien nuorten viljelijöiden tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksikkökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


8.6. Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (äänestys)

Mietintö tarpeesta unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi [2016/2061(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0260)


8.7. Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2311(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0063/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0261)


8.8. Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2314(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0262)


8.9. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2310(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Keskustelu käytiin 5. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 21).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0263)


8.10. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0397/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0264)


8.11. Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0217/2017 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti, Bernd Lange ja Sajjad Karim INTA-valiokunnan puolesta kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Keskustelu käytiin 17. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 21).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0265)

Oikeudellinen huomautus