Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. június 14., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Beatrix von Storch.

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (szavazás)

Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0256)

A szavazást követően felszólal Adina-Ioana Vălean (az ENVI bizottság elnöke), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.2. A Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2070(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0257)


8.3. A Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2019(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0258)


8.4. A Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2020(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0259)


8.5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: kizöldítési támogatás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján benyújtotta: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet a kendertermesztéshez kapcsolódó ellenőrzési intézkedések, a „kizöldített” kifizetésre, a jogi személy felett ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra, a termeléstől függő önkéntes támogatás keretében az egységnyi összeg kiszámítására és a támogatási jogosultságok törtrészeire vonatkozó egyes rendelkezések, valamint az egységes területalapú támogatási rendszerhez és a termeléstől függő önkéntes támogatáshoz kapcsolódó bizonyos értesítési követelmények tekintetében módosító, továbbá az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletét módosító 2017. február 15-i bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletről (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


8.6. Uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (szavazás)

Jelentés egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében [2016/2061(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016. évi jelentés Szerbiáról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2311(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0063/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016. évi jelentés Koszovóról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2314(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2310(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

A vita időpontja: 2017. április 5. (2017.4.5-i jegyzőkönyv, 21. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0263)


8.10. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 és B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0397/2017

(amely a B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 és B8-0402/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini és Laura Ferrara.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0264)


8.11. A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, a B8-0217/2017 szóbeli választ igénylő kérdést követően, az eljárási szabályzat 128. pontja (5) bekezdésének megfelelően benyújtotta: Bernd Lange és Sajjad Karim, az INTA bizottság nevében, a fenntarthatósági paktum végrehajtásának aktuális állásáról Bangladesben (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

A vita időpontja: 2017. május 17. (2017.5.17-i jegyzőkönyv, 21. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0265)

Jogi nyilatkozat