Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Beatrix von Storch.

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2017)0256)

Po balsavimo Adina-Ioana Vălean (ENVI komiteto pirmininkė) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Rolando Pakso imunitetą [2016/2070(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0257)


8.3. Prašymas atšaukti Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą [2017/2019(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0258)


8.4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą [2017/2020(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0259)


8.5. Prieštaravimas deleguotajam aktui: žalinimo išmoka (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu, dėl 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl tikrinimo priemonių, susijusių su kanapių auginimu, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 ir tam tikros jo nuostatos dėl žalinimo išmokos, išmokos jauniesiems ūkininkams, kontroliuojantiems juridinį asmenį, savanoriškos susietosios paramos už vienetą apskaičiavimo, teisių į išmokas dalių ir tam tikrų pranešimo reikalavimų, susijusių su vienkartinės išmokos už plotus sistema ir savanoriška susietąja parama, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priedas (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


8.6. Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (balsavimas)

Pranešimas dėl poreikio parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti [2016/2061(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (balsavimas)

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos [2016/2311(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0063/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo [2016/2314(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos [2016/2310(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. balandžio 5 d. (2017 04 05 protokolo 21 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0263)


8.10. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ir B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0397/2017

(keičia B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ir B8-0402/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ir Maria Arena S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ir Laura Ferrara.

Priimta (P8_TA(2017)0264)


8.11. Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį, prieš tai parengus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B8-0217/2017, pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikė Bernd Lange ir Sajjad Karim INTA komiteto vardu, dėl Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinės padėties (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. gegužės 17 d. (2017 05 17 protokolo 21 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0265)

Teisinis pranešimas