Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Beatrix von Storch.

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)0256).

Uzstājās Adina-Ioana Vălean (ENVI komitejas priekšsēdētāja) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.2. Pieprasījums atcelt Rolandas Paksas imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Rolandas Paksas imunitāti [2016/2070(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0257).


8.3. Pieprasījums atcelt Mylène Troszczynski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Mylène Troszczynski imunitāti [2017/2019(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0258).


8.4. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti [2017/2020(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0217/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0259).


8.5. Iebildums pret deleģēto aktu: zaļais maksājums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu AGRI komitejas vārdā iesniedza Czesław Adam Siekierski, par Komisijas 2017. gada 15. februāra deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 groza attiecībā uz kontroles pasākumiem, kas saistīti ar kaņepju audzēšanu, dažiem noteikumiem par zaļo maksājumu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem, kuri kontrolē juridisku personu, brīvprātīga saistītā atbalsta apjoma uz vienību aprēķināšanu, maksājumtiesību daļām un dažām paziņošanas prasībām, kas saistītas ar vienotā platībmaksājuma shēmu un brīvprātīgu saistīto atbalstu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 X pielikumu (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


8.6. Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (balsošana)

Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai [2016/2061(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Constance Le Grip (A8-0197/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0260).


8.7. 2016. gada ziņojums par Serbiju (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Komisijas 2016. gada ziņojumu par Serbiju [2016/2311(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0063/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0261).


8.8. 2016. gada ziņojums par Kosovu (balsošana)

2016. gada ziņojums par Kosovu [2016/2314(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0262).


8.9. 2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku [2016/2310(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ivo Vajgl (A8-0055/2017).

Debates notika 2017. gada 5. aprīlī (5.4.2017. protokola 21. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0263).


8.10. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 un B8-0402/2017 (2017/2703(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0397/2017

(aizstāj B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 un B8-0402/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge un Maria Arena S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

—   Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini un Laura Ferrara.

Pieņemts (P8_TA(2017)0264).


8.11. Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, noslēdzot debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B8-0217/2017), INTA komitejas vārdā iesniedza Bernd Lange un Sajjad Karimpar ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējo norisi Bangladešā (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017).

Debates notika 2017. gada 17. maijā (17.5.2017. protokola 21. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0265).

Juridisks paziņojums