Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Beatrix von Storch.

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0256)

Au intervenit Adina-Ioana Vălean (președinta Comisiei ENVI), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.2. Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0257)


8.3. Cerere de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0258)


8.4. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0259)


8.5. Obiecție la un act delegat: plata de ecologizare (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


8.6. Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (vot)

Raport referitor la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei [2016/2061(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0260)


8.7. Raportul pe 2016 privind Serbia (vot)

Raportul pe 2016 privind Serbia [2016/2311(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0063/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0261)


8.8. Raportul pe 2016 privind Kosovo (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo [2016/2314(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0262)


8.9. Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016 [2016/2310(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Dezbaterea a avut loc la 5 aprilie 2017 (punctul 21 al PV din 5.4.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situația din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 și B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0397/2017

(care înlocuiește B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 și B8-0402/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge și Maria Arena, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini și Laura Ferrara.

Adoptat (P8_TA(2017)0264)


8.11. Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (vot)

Propunere de rezoluție depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral, B8-0217/2017, în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de Bernd Lange și Sajjad Karim, în numele Comisiei INTA, referitoare la stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Dezbaterea a avut loc la 17 mai 2017 (punctul 21 al PV din 17.5.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0265)

Notă juridică