Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. junij 2017 - StrasbourgKončna izdaja

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govoril je Beatrix von Storch.

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)0256)

Govorila je Adina-Ioana Vălean (predsednica odbora ENVI), po glasovanju, ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


8.2. Zahteva za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu [2016/2070(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0257)


8.3. Zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0258)


8.4. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu [2017/2020(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0259)


8.5. Nasprotovanje delegiranemu aktu: plačilo za zeleno komponento (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI o Delegirani uredbi Komisije z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


8.6. Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (glasovanje)

Poročilo o potrebi po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma [2016/2061(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0260)


8.7. Poročilo o Srbiji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o Srbiji za leto 2016 [2016/2311(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0063/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0261)


8.8. Poročilo o Kosovu za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016 [2016/2314(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0262)


8.9. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 [2016/2310(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Razprava je potekala dne 5. aprila 2017 (točka 21 zapisnika z dne 5.4.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0263)


8.10. Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 in B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0397/2017

(ki nadomešča B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 in B8-0402/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge in Maria Arena v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

—   Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini in Laura Ferrara.

Sprejeto (P8_TA(2017)0264)


8.11. Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (glasovanje)

Predlog resolucije, ki sta ga na podlagi vprašanja za ustni odgovor z razpravo B8-0217/2017 v skladu s členom 128(5) vložila Bernd Lange in Sajjad Karim v imenu odbora INTA o trenutnem stanju pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Razprava je potekala dne 17. maja 2017 (točka 21 zapisnika z dne 17.5.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0265)

Pravno obvestilo