Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета с цел адаптирането им към промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на CO2 от леки търговски превозни средства (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета с цел адаптирането им към промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на CO2 от лекотоварни превозни средства (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 31 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета по отношение на търговските отстъпки, предоставени на Косово*, вследствие на влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Това обозначение не засяга позициите относно статута и е в съответствие с резолюция 1244 (1999) на Съвета на ООН, както и със становището на Международния съд относно декларацията за независимост на Косово.

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA, AFET (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните цели за изготвяне, приемане и преразглеждане на техническите спецификации за оперативна съвместимост (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на централните банки на някои трети държави при осъществяването на паричната политика, валутната политика и политиката в областта на финансовата стабилност от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация