Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - StrasbourgEndelig udgave

14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer. (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige testprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer. (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de yderligere objektive kriterier, som skal være opfyldt for anvendelsen af en præferencesats for ind- eller udgående pengestrømme ved grænseoverskridende uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter i en koncern eller en institutsikringsordning (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. maj 2017

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU angående tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. maj 2017

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 for så vidt angår handelsindrømmelser til Kosovo efter ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: INTA, AFET (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (infrastrukturvirksomheder) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2017

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 for så vidt angår specifikke mål for udarbejdelse, vedtagelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2017

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår fritagelsen for visse tredjelandes centralbanker fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forbindelse med udøvelsen af penge- og valutapolitikken og politikken for finansiel stabilitet (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juni 2017

henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse