Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att anpassa dem till ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet för mätning av koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 för att anpassa dem till ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet för mätning av koldioxidutsläpp från lätta fordon (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de ytterligare objektiva kriterierna för att en förmånlig likviditetsutflödes- eller inflödessats ska få tillämpas på gränsöverskridande outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 31 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller de handelsmedgivanden för Kosovo* som följer på ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA, AFET (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för vissa kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (infrastrukturföretag) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller särskilda mål för utarbetande, antagande och översyn av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller undantaget från kraven på transparens före och efter handel för vissa tredjeländers centralbanker när de bedriver sin penningpolitik, valutapolitik och politik för finansiell stabilitet (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande