Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (разискване по актуални въпроси)
CRE

Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (2017/2706(RSP))

Изказа се Sophia in 't Veld, за да направи въведение към разискването.

Изказаха се: Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi и Patrizia Toia.

Изказаха се: Frans Timmermans и Helena Dalli.

Разискването приключи.

Правна информация