Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

19. Детската бедност (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Детската бедност (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Claude Rolin, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Helena Dalli.

Разискването приключи.

Правна информация