Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (kodukorra artikkel 69c)
 4.Päevakorra muutmine
 5.Valmistumine Euroopa Ülemkogu 22.–23. juuni 2017. aasta kohtumiseks (arutelu)
 6.President Trumpi otsus USA taganemise kohta COP21 kliimakokkuleppest (arutelu)
 7.Pidulik istung - Côte d'Ivoire
 8.Hääletused
  8.1.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)
  8.2.Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.3.Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.4.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.5.Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus (hääletus)
  8.6.Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (hääletus)
  8.7.2016. aasta Serbia aruanne (hääletus)
  8.8.2016. aasta Kosovo aruanne (hääletus)
  8.9.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)
  8.10.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  8.11.Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Väärtustel põhineva, demokraatlikel institutsioonidel rajaneva ning õiglases ja sidusas ühiskonnas edukat majandust soodustava Euroopa uuesti loomine (temaatiline arutelu)
 16.Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (arutelu)
 17.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (arutelu)
 18.Välisinvesteeringud strateegilistes sektorites (ELi meetmed) (arutelu)
 19.Laste vaesus (arutelu)
 20.Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)
 21.Parlamendi koosseis
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 23.Sadamate maksustamine (arutelu)
 24.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (180 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (81 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (43 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (66 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (269 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (712 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (850 kb)
Õigusalane teave