Показалец 
Протокол
PDF 305kWORD 86k
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 4.Промяна на дневния ред
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (разискване)
 6.Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (разискване)
 7.Тържествено заседание - Кот д'Ивоар
 8.Време за гласуване
  8.1.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)
  8.2.Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Възражение във връзка с делегиран регламент: плащане за екологизиране (гласуване)
  8.6.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (гласуване)
  8.7.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (гласуване)
  8.8.Доклад от 2016 г. относно Косово (гласуване)
  8.9.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)
  8.10.Положението в Демократична република Конго (гласуване)
  8.11.Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Внесени документи
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (разискване по актуални въпроси)
 16.Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 17.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (разискване)
 18.Чуждестранни инвестиции в стратегически сектори (действия на ЕС) (разискване)
 19.Детската бедност (разискване)
 20.Европейска програма за икономика на споделянето - Онлайн платформите и цифровият единен пазар (разискване)
 21.Състав на Парламента
 22.Състав на комисиите и делегациите
 23.Данъчно облагане на пристанищата (разискване)
 24.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Случаят с азербайджанския журналист Афган Мухтарли (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes и Kati Piri, от името на групата S&D, относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Андрей Ковачев, Seán Kelly и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (B8-0420/2017).

II.   Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D, относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Неджми Али и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Андрей Ковачев, Seán Kelly и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (B8-0429/2017).

III.   Положението с правата на човека в Индонезия (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Индонезия (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно положението с правата на човека в Индонезия (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и David Martin, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Индонезия (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Индонезия (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Индонезия (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Андрей Ковачев, Seán Kelly и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Индонезия (B8-0431/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил нито едно искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 12 юни 2017 г. (точка 7 от протокола от 12.6.2017 г).

Следователно комисиите BUDG, CONT, LIBE и ENVI могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


4. Промяна на дневния ред

В съответствие с член 9, параграф 8 от Правилника за дейността и след консултация с политическите групи Председателят предложи дневният ред да бъде изменен, както следва:

- Вследствие на приемането им в комисията по правни въпроси, докладът относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас [2016/2070(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0219/2017), докладът относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински [2017/2019(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), докладът относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2017/2020(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0217/2017) бяха добавени към времето за гласуване днес, сряда, 14 юни 2017 г.

- Вследствие на приемането му в комисията по правни въпроси, докладът относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен [2017/2021(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0223/2017) беше добавен към времето за гласуване утре, четвъртък, 15 юни 2017 г.

Парламентът прие тези предложения.

Дневният ред беше съответно изменен.


5. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

Председателят отправи послание на солидарност към жителите на Лондон, където пожар на жилищна сграда причини множество жертви.

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, относно протичането на разискването, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek и Diane James.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

6. Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (2017/2629(RSP))

Председателят направи встъпително изказване.

Hilda Heine (президент на Република Маршалови острови) направи изявление.

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Ska Keller, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús и Jo Leinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok и José Blanco López.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


7. Тържествено заседание - Кот д'Ивоар

От 12.00 до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай изказването на Аласан Уатара, президент на Република Кот д'Ивоар.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Beatrix von Storch.

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0256)

Изказа се Adina-Ioana Vălean (председател на комисията ENVI), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


8.2. Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас [2016/2070(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0219/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0257)


8.3. Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински [2017/2019(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0258)


8.4. Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2017/2020(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0259)


8.5. Възражение във връзка с делегиран регламент: плащане за екологизиране (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, относно Делегиран регламент на Комисията от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


8.6. Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (гласуване)

Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените [2016/2061(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0260)


8.7. Доклад от 2016 г. относно Сърбия (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия [2016/2311(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0063/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0261)


8.8. Доклад от 2016 г. относно Косово (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово [2016/2314(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0262)


8.9. Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония [2016/2310(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Разискването беше проведено на 5 април 2017 г. (точка 21 от протокола от 5.4.2017 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0263)


8.10. Положението в Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 и B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0397/2017

(за замяна на B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 и B8-0402/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Мария Габриел, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Андрей Ковачев и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge и Maria Arena, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga и Ruža Tomašić, от името на групата ECR,

—   Hilde Vautmans, Неджми Али, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini и Laura Ferrara.

Приема се (P8_TA(2017)0264)


8.11. Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0217/2017 съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Bernd Lange и Sajjad Karim, от името на комисията INTA, относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Разискването се състоя на 17 май 2017 г. (точка 21 от протокола от 17.5.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0265)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Доклад Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Доклад David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Ангел Джамбазки, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Доклад Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Илхан Кючюк, Tomáš Zdechovský, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil

Доклад Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Предложение за резолюция относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Предложение за резолюция относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.15 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не излиза с възражения относно трансфера на бюджетни кредити на Европейския икономически и социален комитет INF 1/2017.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2017 - Комитет на регионите (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2017 - Комитет на регионите (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2017 - Комитет на регионите (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета с цел адаптирането им към промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на CO2 от леки търговски превозни средства (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета с цел адаптирането им към промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на CO2 от лекотоварни превозни средства (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 31 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета по отношение на търговските отстъпки, предоставени на Косово*, вследствие на влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Това обозначение не засяга позициите относно статута и е в съответствие с резолюция 1244 (1999) на Съвета на ООН, както и със становището на Международния съд относно декларацията за независимост на Косово.

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA, AFET (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните цели за изготвяне, приемане и преразглеждане на техническите спецификации за оперативна съвместимост (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на централните банки на някои трети държави при осъществяването на паричната политика, валутната политика и политиката в областта на финансовата стабилност от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


15. Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (разискване по актуални въпроси)

Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (2017/2706(RSP))

Изказа се Sophia in 't Veld, за да направи въведение към разискването.

Изказаха се: Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi и Patrizia Toia.

Изказаха се: Frans Timmermans и Helena Dalli.

Разискването приключи.


16. Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (2017/2694(RSP))

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Helena Dalli (действащ председател на Съвета), Joseph Muscat (министър-председател на Малта) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: David Casa, Alfred Sant, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Ангел Джамбазки, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Paul Tang и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Joseph Muscat и Helena Dalli.

Разискването приключи.


17. Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (разискване)

Доклад относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции [2016/2064(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes и Udo Bullmann представиха доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu (докладчик по становището на комисията ITRE), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN) и Dominique Riquet (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Emmanuel Maurel (докладчик по становището на комисията INTA), Hannu Takkula (докладчик по становището на комисията CONT), Romana Tomc (докладчик по становището на комисията EMPL), Nicola Danti (докладчик по становището на комисията IMCO), Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията REGI), Jill Evans (докладчик по становището на комисията CULT), Brian Hayes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij и Георги Пирински.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić и Maria Grapini.

Изказаха се: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes и Udo Bullmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 15.6.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

18. Чуждестранни инвестиции в стратегически сектори (действия на ЕС) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Чуждестранни инвестиции в стратегически сектори (действия на ЕС) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel и Andreas Schwab.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Franck Proust.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Helena Dalli.

Разискването приключи.


19. Детската бедност (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Детската бедност (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Claude Rolin, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Helena Dalli.

Разискването приключи.


20. Европейска програма за икономика на споделянето - Онлайн платформите и цифровият единен пазар (разискване)

Доклад относно Европейска програма за икономика на споделянето [2017/2003(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Доклад относно онлайн платформите и цифровият единен пазар [2016/2276(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Henna Virkkunen и Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen и Philippe Juvin представиха докладите.

Изказаха се: Joachim Schuster (докладчик по становището на комисията EMPL) и Dario Tamburrano (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказа се Tania González Peñas (докладчик по становището на комисията TRAN).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Axel Voss (докладчик по становището на комисията JURI), Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen и Philippe Juvin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 и точка 7.7 от протокола от 15.6.2017 г г.


21. Състав на Парламента

Нидерландските компетентни органи уведомяват за назначаването на André Elissen като член на Европейския парламент на мястото на Vicky Maeijer, считано от 13 юни 2017 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, André Elissen заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


22. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и S&D следните искания за назначаване:

Комисия AFET: Clare Moody

Подкомисия по сигурност и отбрана: Clare Moody

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: David Martin

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Carlos Iturgaiz на мястото на Esther Herranz García

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


23. Данъчно облагане на пристанищата (разискване)

Изявление на Комисията: Данъчно облагане на пристанищата (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, и Angelo Ciocca, от името на групата ENF.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Изказаха се: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly и Franck Proust.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Stanislav Polčák.

Изказа се Pierre Moscovici.

Разискването приключи.


24. Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (разискване)

Изявление на Комисията: Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Rainer Wieland, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel и György Schöpflin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Georgios Epitideios.

Изказа се Pierre Moscovici.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Rainer Wieland, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 15.9.2017 г г.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 605.662/OJJE).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Майдел, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Правна информация