Indeks 
Protokol
PDF 273kWORD 81k
Onsdag den 14. juni 2017 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 4.Ændring af dagsordenen
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 (forhandling)
 6.Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Elfenbenskysten
 8.Afstemningstid
  8.1.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)
  8.2.Anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Indsigelse mod delegeret forordning: forgrønnelsesbetaling (afstemning)
  8.6.Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (afstemning)
  8.7.2016-rapport om Serbien (afstemning)
  8.8.2016-rapport om Kosovo (afstemning)
  8.9.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  8.10.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  8.11.Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Modtagne dokumenter
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Gendannelsen af et Europa, der er baseret på værdier, forankret i effektive demokratiske institutioner og fremmer en blomstrende økonomi i et retfærdigt og sammenhængende samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Opfølgning af Panama-papirerne og retstatsforhold på Malta (forhandling)
 17.Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (forhandling)
 18.Udenlandske investeringer i strategiske sektorer (EU-aktioner) (forhandling)
 19.Børnefattigdom (forhandling)
 20.Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi - Onlineplatforme og det digitale indre marked (forhandling)
 21.Parlamentets sammensætning
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 23.Beskatning af havne (forhandling)
 24.Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo, om Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes og Kati Piri, for S&D-Gruppen, om Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas og Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen, om Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen, om Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen, om Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (B8-0429/2017).

III.   Menneskerettighedssituationen i Indonesien (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Indonesien (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo, om menneskerettighedssituationen i Indonesien (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og David Martin, for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Indonesien (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells og Cecilia Wikström , for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Indonesien (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos og Barbara Spinelli , for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Indonesien (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly og Ramón Luis Valcárcel Siso , for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Indonesien (B8-0431/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 12. juni 2017 (punkt 7 i protokollen af 12.6.2017).

BUDG, CONT, LIBE og ENVI havde dermed kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.


4. Ændring af dagsordenen

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 8, og efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring af dagsordenen:

- Efter vedtagelsen i Retsudvalget blev betænkningen om anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet [2016/2070(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), betænkningen om anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), betænkningen om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0217/2017) føjet til afstemningstiden samme dag, onsdag den 14. juni 2017.

- Efter vedtagelsen i Retsudvalget blev betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet [2017/2021(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A8-0223/2017) føjet til afstemningstiden den følgende dag, torsdag den 15. juni 2017.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Dagsordenen ændredes således.


5. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Manfred Weber for PPE-Gruppen.

Formanden gav meddelelse om solidaritet med indbyggerne i London, hvor en brand i en beboelsesejendom havde krævet flere ofre.

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn om afviklingen af forhandlingen, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek og Diane James.

Indlæg af Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

6. Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (2017/2629(RSP))

Formanden afholdt en indledende tale.

Hilda Heine (Republikken Marshalløernes præsident) afgav en redegørelse.

Helena Dalli (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús og Jo Leinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok og José Blanco López.

Talere: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


7. Højtideligt møde - Elfenbenskysten

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Alassane Ouattara, Elfenbenskystens præsident.


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Beatrix von Storch.

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0256)

Indlæg af Adina-Ioana Vălean (formand for ENVI), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.2. Anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet [2016/2070(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0257)


8.3. Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0258)


8.4. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0259)


8.5. Indsigelse mod delegeret forordning: forgrønnelsesbetaling (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, om Kommissionens delegerede forordning af 15. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med dyrkning af hamp, visse bestemmelser om forgrønnelsesbetaling, betaling til unge landbrugere, der har kontrol over en juridisk person, beregning af støttebeløb pr. enhed inden for rammerne af frivillig koblet støtte, dele af betalingsrettigheder og visse meddelelseskrav vedrørende den generelle arealbetalingsordning og frivillig koblet støtte og om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


8.6. Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (afstemning)

Betænkning om behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel [2016/2061(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016-rapport om Serbien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Serbien [2016/2311(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0063/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016-rapport om Kosovo (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo [2016/2314(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [2016/2310(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Forhandlingen fandt sted den 5. april 2017 (punkt 21 i protokollen af 5.4.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 og B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0397/2017

(erstatter B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 og B8-0402/2017):

stillet af:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge og Maria Arena, for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Maria Heubuch, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini og Laura Ferrara.

Vedtaget (P8_TA(2017)0264)


8.11. Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0217/2017, jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Bernd Lange og Sajjad Karim, for INTA, om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Forhandlingen fandt sted den 17. maj 2017 (punkt 21 i protokollen af 17.5.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0265)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Betænkning: Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Betænkning: David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Betænkning: Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Betænkning: Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Forslag til beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Forslag til beslutning om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.15 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF 1/2017.


13. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 08/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 09/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 10/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 11/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2017 – Regionsudvalget (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2017 – Regionsudvalget (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 3/2017 – Regionsudvalget (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer. (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige testprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer. (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de yderligere objektive kriterier, som skal være opfyldt for anvendelsen af en præferencesats for ind- eller udgående pengestrømme ved grænseoverskridende uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter i en koncern eller en institutsikringsordning (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. maj 2017

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU angående tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. maj 2017

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 for så vidt angår handelsindrømmelser til Kosovo efter ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: INTA, AFET (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (infrastrukturvirksomheder) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2017

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 for så vidt angår specifikke mål for udarbejdelse, vedtagelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2017

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår fritagelsen for visse tredjelandes centralbanker fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forbindelse med udøvelsen af penge- og valutapolitikken og politikken for finansiel stabilitet (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juni 2017

henvist til kor. udv.: ECON


15. Gendannelsen af et Europa, der er baseret på værdier, forankret i effektive demokratiske institutioner og fremmer en blomstrende økonomi i et retfærdigt og sammenhængende samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)

Gendannelsen af et Europa, der er baseret på værdier, forankret i effektive demokratiske institutioner og fremmer en blomstrende økonomi i et retfærdigt og sammenhængende samfund (2017/2706(RSP))

Indlæg af Sophia in 't Veld for at indlede debatten.

Talere: Helena Dalli (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi og Patrizia Toia.

Talere: Frans Timmermans og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Opfølgning af Panama-papirerne og retstatsforhold på Malta (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Opfølgning af Panama-papirerne og retstatsforhold på Malta (2017/2694(RSP))

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Helena Dalli (formand for Rådet), Joseph Muscat (Maltas premierminister) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, og Lampros Fountoulis, løsgænger.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: David Casa, Alfred Sant, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Paul Tang og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Pierre Moscovici, Joseph Muscat og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [2016/2064(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes og Udo Bullmann forelagde betænkningen

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Marian-Jean Marinescu (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN) og Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Emmanuel Maurel (ordfører for udtalelse fra INTA), Hannu Takkula (ordfører for udtalelse fra CONT), Romana Tomc (ordfører for udtalelse fra EMPL), Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra IMCO), Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra REGI), Jill Evans (ordfører for udtalelse fra CULT), Brian Hayes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij og Georgi Pirinski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić og Maria Grapini.

Talere: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes og Udo Bullmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 15.6.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

18. Udenlandske investeringer i strategiske sektorer (EU-aktioner) (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Udenlandske investeringer i strategiske sektorer (EU-aktioner) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel og Andreas Schwab.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Franck Proust.

Talere: Pierre Moscovici og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Børnefattigdom (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Børnefattigdom (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Claude Rolin for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly og Olga Sehnalová.

Talere: Pierre Moscovici og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi - Onlineplatforme og det digitale indre marked (forhandling)

Betænkning om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi [2017/2003(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Betænkning om onlineplatforme og det digitale indre marked [2016/2276(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Henna Virkkunen og Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen og Philippe Juvin forelagde betænkningerne.

Talere: Joachim Schuster (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Dario Tamburrano (ordfører for udtalelse fra ITRE ).

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Tania González Peñas (ordfører for udtalelse fra TRAN).

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Axel Voss (ordfører for udtalelse fra JURI), Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel og Olga Sehnalová.

Talere: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen og Philippe Juvin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 og punkt 7.7 i protokollen af 15.6.2017.


21. Parlamentets sammensætning

De kompetente nederlandske myndigheder havde meddelt, at André Elissen var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Vicky Maeijer med virkning fra den 13. juni 2017.

André Elissen deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


22. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Clare Moody

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: Clare Moody

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro: David Martin

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Carlos Iturgaiz i stedet for Esther Herranz García

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


23. Beskatning af havne (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Beskatning af havne (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, og Angelo Ciocca for ENF-Gruppen.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Talere: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly og Franck Proust.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


24. Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Rainer Wieland for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel og György Schöpflin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Georgios Epitideios.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Rainer Wieland, for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso, for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, for ALDE-Gruppen, Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen, om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 15.9.2017.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 605.662/OJJE).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridisk meddelelse