Rodyklė 
Protokolas
PDF 276kWORD 83k
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 4.Darbotvarkės pakeitimas
 5.Pasirengimas birželio 22 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 6.Prezidento D. Trumpo sprendimas dėl JAV pasitraukimo iš Paryžiaus klimato susitarimo (COP 21) (diskusijos)
 7.Iškilmingas posėdis - Côte d'Ivoire
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)
  8.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Prašymas atšaukti Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.Prieštaravimas deleguotajam aktui: žalinimo išmoka (balsavimas)
  8.6.Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (balsavimas)
  8.7.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (balsavimas)
  8.8.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (balsavimas)
  8.9.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)
  8.10.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  8.11.Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Asignavimų perkėlimas
 13.Gauti dokumentai
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Europos atnaujinimas, paremtas vertybėmis, įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis ir skatinantis klestinčią ekonomiką teisingoje ir darnioje visuomenėje (diskusija aktualia tema)
 16.Tolesni veiksmai Panamos dokumentų klausimu ir teisinės valstybės principo užtikrinimas Maltoje (diskusijos)
 17.Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Užsienio investicijos į strateginius sektorius (ES veiksmai) (diskusijos)
 19.Vaikų skurdas (diskusijos)
 20.Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė - Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)
 21.Parlamento sudėtis
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 23.Uostų apmokestinimas (diskusijos)
 24.Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Azerbaidžano žurnalisto Afgano Mukhtarlio atvejis (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl Afgano Mukhtarlio atvejo ir žiniasklaidos padėties Azerbaidžane (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl Afgano Mukhtarlio atvejo ir žiniasklaidos padėties Azerbaidžane (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ir Kati Piri S&D frakcijos vardu dėl Afgano Mukhtarlio atvejo ir žiniasklaidos padėties Azerbaidžane (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Afgano Mukhtarlio atvejo ir žiniasklaidos padėties Azerbaidžane (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu dėl Afgano Mukhtarlio atvejo ir žiniasklaidos padėties Azerbaidžane (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Afgano Mukhtarlio atvejo ir žiniasklaidos padėties Azerbaidžane (B8-0420/2017).

II.   Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (B8-0429/2017).

III.   Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (B8-0431/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad negavo jokio prašymo dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2017 m. birželio 12 d., pirmadienio, protokole (2017 06 12 protokolo 7 punktas).

Taigi, BUDG, CONT, LIBE ir ENVI komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


4. Darbotvarkės pakeitimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 8 dalį ir pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė taip pakeisti darbotvarkę:

- į šios dienos, 2017 m. birželio 14 d., trečiadienio, balsavimą įtraukti šiuos Teisės reikalų komiteto patvirtintus pranešimus: pranešimas dėl prašymo atšaukti Rolando Pakso imunitetą [2016/2070(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), pranešimas dėl prašymo atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą [2017/2019(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą [2017/2020(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0217/2017).

- į rytojaus dienos, 2017 m. birželio 15 d., ketvirtadienio, balsavimą įtraukti šį Teisės reikalų komiteto patvirtintą pranešimą: pranešimas dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą [2017/2021(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0223/2017).

Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

Taip pakeista darbotvarkė patvirtinta.


5. Pasirengimas birželio 22 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas birželio 22 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu.

Pirmininkas pareiškė solidarumą su Londono gyventojais, viename Londono daugiabutyje kilus gaisrui ir žuvus keliolikai žmonių.

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, dėl diskusijų eigos, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek ir Diane James.

Kalbėjo Helena Dalli.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

6. Prezidento D. Trumpo sprendimas dėl JAV pasitraukimo iš Paryžiaus klimato susitarimo (COP 21) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Prezidento D. Trumpo sprendimas dėl JAV pasitraukimo iš Paryžiaus klimato susitarimo (COP 21) (2017/2629(RSP))

Pirmininkas pasakė įžanginę kalbą.

Hilda Heine (Maršalo Salų Respublikos prezidentė) padarė pareiškimą.

Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu ir Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús ir Jo Leinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok ir José Blanco López.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) ir Helena Dalli.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


7. Iškilmingas posėdis - Côte d'Ivoire

Dramblio Kaulo Kranto prezidento Alassane Ouattara kalbos proga 12.00–12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Beatrix von Storch.

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2017)0256)

Po balsavimo Adina-Ioana Vălean (ENVI komiteto pirmininkė) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Rolando Pakso imunitetą [2016/2070(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0257)


8.3. Prašymas atšaukti Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą [2017/2019(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0258)


8.4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą [2017/2020(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0259)


8.5. Prieštaravimas deleguotajam aktui: žalinimo išmoka (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu, dėl 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl tikrinimo priemonių, susijusių su kanapių auginimu, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 ir tam tikros jo nuostatos dėl žalinimo išmokos, išmokos jauniesiems ūkininkams, kontroliuojantiems juridinį asmenį, savanoriškos susietosios paramos už vienetą apskaičiavimo, teisių į išmokas dalių ir tam tikrų pranešimo reikalavimų, susijusių su vienkartinės išmokos už plotus sistema ir savanoriška susietąja parama, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priedas (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


8.6. Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (balsavimas)

Pranešimas dėl poreikio parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti [2016/2061(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (balsavimas)

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos [2016/2311(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0063/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo [2016/2314(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos [2016/2310(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. balandžio 5 d. (2017 04 05 protokolo 21 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0263)


8.10. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ir B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0397/2017

(keičia B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ir B8-0402/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ir Maria Arena S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ir Laura Ferrara.

Priimta (P8_TA(2017)0264)


8.11. Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį, prieš tai parengus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B8-0217/2017, pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikė Bernd Lange ir Sajjad Karim INTA komiteto vardu, dėl Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinės padėties (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. gegužės 17 d. (2017 05 17 protokolo 21 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0265)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Pranešimas: Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Pranešimas: David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Pranešimas: Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Pranešimas: Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinės padėties (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.15 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimui Nr. INF 1/2017.


13. Gauti dokumentai

Taryba ir Komisija pateikė toliau nurodytus dokumentus:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 08/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 09/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 10/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 11/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2017. Regionų komitetas (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2017. Regionų komitetas (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2017. Regionų komitetas (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedai, siekiant juos pritaikyti prie reglamentuotos bandymo, kuriuo matuojamas lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis, procedūros pakeitimo (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 I ir II priedai, siekiant juos pritaikyti prie reglamentuotos bandymo, kuriuo matuojamas lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis, procedūros pakeitimo (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais išsamiau patikslinami lengvatinio netenkamų pinigų srauto arba gaunamų pinigų srauto koeficiento taikymo tarpvalstybinėms nepanaudotoms kredito arba likvidumo priemonėms grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje papildomi objektyvūs kriterijai (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl prekybos lengvatų, suteiktų Kosovui* įsigaliojus Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimui, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 (C(2017)03631 - 2017/2719(DEA))

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA, AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl reguliuojamojo kapitalo reikalavimų, taikomų draudimo ar perdraudimo įmonių turimam tam tikrų kategorijų turtui (investicijoms į infrastruktūros įmones), apskaičiavimo (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 papildoma konkrečiais techninių sąveikos specifikacijų rengimo, tvirtinimo ir peržiūros tikslais (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos, susijusios su skaidrumo reikalavimų iki ir po sandorio sudarymo netaikymu tam tikrų trečiųjų valstybių centriniams bankams, įgyvendinantiems pinigų, užsienio valiutos ir finansinio stabilumo politiką (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


15. Europos atnaujinimas, paremtas vertybėmis, įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis ir skatinantis klestinčią ekonomiką teisingoje ir darnioje visuomenėje (diskusija aktualia tema)

Europos atnaujinimas, paremtas vertybėmis, įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis ir skatinantis klestinčią ekonomiką teisingoje ir darnioje visuomenėje (2017/2706(RSP))

Kalbėjo Sophia in 't Veld pradėjo diskusiją.

Kalbėjo: Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi ir Patrizia Toia.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Helena Dalli.

Diskusijos baigtos.


16. Tolesni veiksmai Panamos dokumentų klausimu ir teisinės valstybės principo užtikrinimas Maltoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesni veiksmai Panamos dokumentų klausimu ir teisinės valstybės principo užtikrinimas Maltoje (2017/2694(RSP))

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Joseph Muscat (Maltos ministras pirmininkas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, ir nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: David Casa, Alfred Sant (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Csaba Sógor), Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nuno Melo), Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Paul Tang ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, Joseph Muscat ir Helena Dalli.

Diskusijos baigtos.


17. Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo [2016/2064(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu (ITRE komiteto nuomonės referentas), Inés Ayala Sender (TRAN komiteto nuomonės referentė) ir Dominique Riquet (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo: Emmanuel Maurel (INTA komiteto nuomonės referentas), Hannu Takkula (CONT komiteto nuomonės referentas), Romana Tomc (EMPL komiteto nuomonės referentė), Nicola Danti (IMCO komiteto nuomonės referentas), Mercedes Bresso (REGI komiteto nuomonės referentė), Jill Evans (CULT komiteto nuomonės referentė), Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij ir Georgi Pirinski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.5 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

18. Užsienio investicijos į strateginius sektorius (ES veiksmai) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Užsienio investicijos į strateginius sektorius (ES veiksmai) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel ir Andreas Schwab.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franck Proust

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Helena Dalli.

Diskusijos baigtos.


19. Vaikų skurdas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Vaikų skurdas (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Claude Rolin PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Helena Dalli.

Diskusijos baigtos.


20. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė - Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės [2017/2003(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Pranešimas dėl interneto platformų ir bendrosios skaitmeninės rinkos [2016/2276(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen ir Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen ir Philippe Juvin pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Joachim Schuster (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Dario Tamburrano (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo Tania González Peñas (TRAN komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Axel Voss (JURI komiteto nuomonės referentas), Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Sergio Gutiérrez Prieto S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen ir Philippe Juvin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.6 punktas ir 2017 06 15 protokolo 7.7 punktas


21. Parlamento sudėtis

Nyderlandų kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie André Elissen, kuris pakeis Vicky Maeijer, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2017 m. birželio 13 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol André Elissen įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


22. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE ir S&D prašymus dėl šių paskyrimų:

AFET komitetas: Clare Moody

Saugumo ir gynybos pakomitetis: Clare Moody

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: David Martin

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Carlos Iturgaiz vietoj Esther Herranz García

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


23. Uostų apmokestinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Uostų apmokestinimas (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, ir Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Kalbėjo: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly ir Franck Proust.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

Diskusijos baigtos.


24. Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Rainer Wieland PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel ir György Schöpflin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Rainer Wieland, PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso, S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ALDE frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE frakcijos vardu, dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo Europos lygmeniu (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo Europos lygmeniu (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 15 protokolo 7.9 punktas


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 605.662/OJJE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Teisinis pranešimas