Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0414/2017

Συζήτηση :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0267

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.1. Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 και B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Οι Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz και Željana Zovko παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Maria Grapini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου