Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2724(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0424/2017

Debatter :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0269

Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

7.4. Människorättssituationen i Indonesien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 och B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0424/2017

(ersätter B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 och B8-0431/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev och Julia Pitera, för PPE-gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Monica Macovei, för ECR-gruppen

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0269)

Rättsligt meddelande