Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0407/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0273

Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

7.8. Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Debatten hade ägt rum dentisdagen den 13 juni 2017 (punkt 11 i protokollet av den 13.6.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 juni 2017 (punkt 4 i protokollet av den 15.6.2017).

Resolutionsförslag B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 och B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0407/2017

(ersätter B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 och B8-0413/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete och David McAllister, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Arne Gericke och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0273)

Rättsligt meddelande